ПІМІНОВ Олександр Фомич

Директор Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ,

доктор фармацевтичних наук, професор

  Народився 23 червня 1945 р. у Харкові. Ще навчаючись у школі і деякий час після її закінчення, працював у відділі перев’язувальних засобів Обласного аптечного складу (ОАС ) у Харкові. У 1963 р. О.Ф. Пімінов вступив до ХФІ та студентом одночасно працював на тому самому ОАС у таблеточному відділі (1968). Під час навчання був призваний на строкову службу до лав Радянської Армії, де гідно служив три роки і звільнився у званні старшого лейтенанта медичної служби медичного складу.

  О.Ф. П імінов закінчив ХФІ у 1970 р. З лютого 1969 р. до червня 1980 р. працював препаратором, старшим лаборантом, молодшим науковим співробітником лабораторії аерозолів Харківського науково-дослідного хімікофармацевтичного інституту.

  У 1980–1986 рр. обіймав посаду старшого викладача, доцента (1986–1990), професора (1991–1992), завідувача (1992–1993) кафедри технології ліків ХІУЛ.

  У 1994 р. після ліквідації фармацевтичного факультету ХІУЛ, враховуючи великий стаж роботи в галузі підвищення кваліфікації та значний досвід навчально-методичної та наукової діяльності, Олександр Фомич був прийнятий професором на кафедру фармацевтичної технології та фармакології ІПКСФ. У 1995 р. він заступник директора ІПКСФ, а у зв’язку з тим, що стала проводитися підготовка магістрів, з листопада 1997 р. — заступник декана з магістратури при навчальній частині ІПКСФ УкрФА. У 2002 р. О. Ф. Пімінова було призначено на посаду директора ІПКСФ, а з 2008 р. він є завідувачем кафедри загальної фармації та безпеки ліків.

  Працюючи на посаді професора кафедри фармацевтичної технології та фармакології ІПКСФ (1994–2002), О.Ф. Пімінов відповідав за навчально-методичну роботу кафедри, проводив семінарські заняття з викладачами кафедри з підвищення педагогічної майстерності, був членом методичної ради ІПКСФ УкрФА та центрального методкому УкрФА. У 1999 р. його додатково призначено заступником завідувача кафедри з навчальної роботи та членом технологічної комісії.

  У цей період Олександр Фомич викладав курс фармацевтичної технології та біофармації. Був в групі розробників типових програм і навчальних планів очної частини інтернатури, передатестаційних циклів, близько 30 програм та навчальних планів циклів тематичного удосконалення, методичних вказівок з організації інтернатури, чисельних методичних розробок із практичних та семінарських занять. Крім того, він також плідно працював над створенням тестів для базисного контролю та атестаційних тестів зі спеціальностей «Провізор загального профілю» та «Провізор загального профілю» (інтернатура).

  О. Ф. Пімінов застосовує творчий підхід до удосконалення педагогічного процесу шляхом створення навчальних планів, програм, підручників, методичних посібників та навчально-методичних вказівок. На час зарахування на посаду директора ІПКСФ (2002) разом із співавторами підготував понад 25 навчальних планів і програм, у тому числі атестаційних комп’ютерних програм для циклу «Інтернатура (Провізор загального профілю)» і для передатестаційного циклу зі спеціальності «Загальна фармація».

  Виконуючи завдання МОЗ України, брав участь у розробці, затвердженні та виданні «Типового навчального плану і програм підготовки магістрів фармації» (Київ, 1999), комплексу навчальних планів і програм з курсу фармацевтичної технології для циклів тематичногота монотематичного удосконалення (особисто розробив програму монотематичного удосконалення «Гомеопатичні лікарські засоби та їх фармакотерапевтична дія» і «Особливості виробництва стерильних і асептично приготованих ліків») та ін.

  О. Ф. Пімінов є співавтором підручника «Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків» (особисто ним написано чотири розділи). Співавтор першого підручника для фахівців фармації з базовою освітою «Біофармацевтичні аспекти фармацевтичної технології», першого видання підручника з гомеопатії «Основи гомеопатичної фармації», книжок: «ІПКСФ крізь призму часу», «Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації», «Комплексные гомеопатические препараты», «Фармацевтична опіка при використанні засобів контрацепції», «Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров’я». Олександ Фомич брав участь у розробці та затвердженні державних атестаційних тестів зі спеціальностей «Провізор загального профілю» та «Клінічний провізор». Він є головою авторського колективу та науковим редактором монографії в двох томах «Нанотехнологии в фармации и медицине» (2014).

  Досконало володіючи знаннями з дисципліни «Фармацевтична технологія», О. Ф. Пімінов є автором та співавтором 7 підручників, 19 навчальних посібників, 7 методичних рекомендацій та 22 програм. Він читає лекції з нано- та біотехнології, генної інженерії, гомеопатії, гомотоксикології та лекції, присвячені лікарським препаратам із заданими фармакокінетичними властивостями і лікам направленої дії.

  О. Ф. Пімінов започаткував перші виїзні курси (в тому числі цикли в Росії: Оренбург, Н. Новгород, Тула, Бєлгород).

  Наукові дослідження О. Ф. Пімінова присвячені розробці та підвищенню ефективності м’яких лікарських форм, гомеопатичних та стоматологічних ліків. У лютому 1980 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Біофармацевтичні та технологічні дослідження мазей з деякими антибактеріальними речовинами» (науковий керівник — професор Г. С. Башура) і отримав науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук.

  У 1990 р. Олександр Фомич захистив докторську дисертацію за темою «Теоретичні та технологічні аспекти розробки нових лікарських форм для стоматології». Він розробив та теоретично обґрунтував склад і лікарські форми для лікування та профілактики захворювань пародонту (карієс, гіперестезія зубів). Вчене звання професора О. Ф. Пімінов отримав у 1992 р.

  Працюючи над розробкою складу та технології м’яких лікарських форм з антибіотиками на підприємстві ВО «Мосмедпрепараты» ім. Л. Я. Карпова О. Ф. Пімінов запропонував технологію та методи контролю мазей поліміксинової та неоміцинової на водорозчинних основах. На Горківський хімікофармацевтичний завод було передано технологію та аналіз мазей — еритроміцинової, окситетрациклінової, тетрациклінової, на Лубенському хіміко-фармацевтичному заводі впроваджено технологію емульсій вазелінового масла. Дослідження та розробка нових лікарських форм для стоматології (стоматологічних лікувальних дисків) завершились підготовкою методичних вказівок з лікування і профілактики каріозних й некаріозних уражень твердих тканин зубу.

  Наукові досягнення. Відомий вчений в галузі фармацевтичної технології ліків О. Ф. Пімінов є автором лікарських препаратів. Олександр Фомич має учнів у багатьох місцях на теренах колишнього СРСР. Під його керівництвом захищено докторську і 10 кандидатських дисертацій. Олександр Фомич є автором та співавтором понад 300 праць, серед яких 5 авторських свідоцтв та 250 наукових публікацій.

  Сьогодні О. Ф. Пімінов виконує низку суспільних обов’язків: він — член атестаційних комісій Харківського та Сумського фармацевтичних управлінь з присвоєння фахівцям практичної фармації кваліфікаційних категорій, член центральної методичної комісії НФаУ, член ученої ради НФаУ, член апробаційної комісії НФаУ з попереднього розгляду кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 15.00.01, член спеціалізованої вченої ради при Львівському державному медичному університеті ім. Данила Галицького, член Координаційної ради МОЗ України з питань післядипломної освіти; член Асоціації гомеопатів України та Міжнародної асоціації гомеопатів.

  Кропітка й сумлінна праця професора О. Ф. Пімінова упродовж його професійної діяльності неодноразово відзначалась. Серед таких відзнак: подяка НФаУ (2002), Почесна грамота Фармацевтичного управління Харківської обласної державної адміністрації (2003, 2005), Почесна грамота МОЗ України (2004), Почесна грамота НФаУ (2005, 2006), Подяка голови Харківської обласної державної адміністрації (2007), Грамота Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (2008), Подяка Організаційного комітету VII Національного з’їзду фармацевтів України (2010), Почесна грамота МОН України (2010).