ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ У 2019 РОЦІ

 Статті у закордонних видання

1.       

Kvitchata G. I., Yakushchenko V. A., Burian K. O., Piminov O. F., Shulga L. I. Features of interaction of medicines in combined pharmacotherapy Modern scientific researches. 2019. Issue 8. P. 2. P. 72-77.

2.       

Безкровная Е. С., Шульга Л. И., Файзуллин А. В., Красильникова О. А. Изучение противоязвенного действия сухого экстракта кровохлебки. Современные достижения фармацевтической науки и практики : материалы междунар. конф., посвящ. 60-летию фармацевтического факультета УО ВГМУ, г. Витебск, 31 октября 2019 г. Витебск, 2019. С. 232-233.

3.       

Посохов Н. Ф., Цымбалюк В. И., Супрун Э. В. Анализ эффективности нейрохирургического лечения больных с прозопалгиями с использованием метода корреляционных матриц. The unity of science. December 2018–January 2019. P. 153-157.

4.       

Посохов Н. Ф., Цымбалюк В. И., Супрун Э. В. Оригинальный алгоритм выбора лечебной тактики у больных с лицевыми болями. Медицина и Фармацевтика: эл. научный журнал. 2019. № 1(2). С. 13-17.

5.       

Синдром профессионального выгорания у специалистов фармации / Е. А. Бур’ян и др. Современные достижения фармацевтической науки и практики : материалы междунар. конф., посвящ. 60-летию фармацевтического факультета УО ВГМУ, г. Витебск, 31 октября 2019 г. Витебск, 2019. С. 318-320.

6.       

Супрун Э. В., Терещенко М. С. Динамика биомаркера ST2 в миокарде крыс с алкогольной кардиомиопатией на фоне терапии комбинированным лекарственным средством. The unity of science. December 2018–January 2019. P. 157-160.

7.       

Шевченко В. А., Ролик-Аттиа С. Н., Домар Н. А. Новаторские фармацевтические решения в процессе создания лекарственных средств для парентерального и орального применения. Modern scientific researches. 2019. Issue № 8. P. 1. С. 78-82.

 Статті у вітчизняних виданнях

1.       

Взаимодействие лекарственных средств в организме пациента: синергизм, анатгонизм, индифференция. Изменение конечного терапевтического эффекта при различных вариантах взаимодействия. / А. И. Квитчатая и др. Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 14-15 бер. 2019 р., у 2 т. Х. : НФаУ, 2019. Т. 1. С. 95-99.

2.       

Впровадження дистанційної форми навчання в систему післядипломної освіти: проблемні питання сьогодення / Л. В. Галій та ін. Проблеми безперервної медичної освіти та науки. 2019. № 3(35). С. 14-20.

3.       

Цубанова Н. А., Барская А. В., Цубанова Э. С. Клиническая эффективность препаратов на основе лекарственного растительного сырья в терапии мочекаменной болезни. Семейная медицина. 2019. № 1 (81). С.80-87.

 

 Статті у виданнях, що індексуються у міжнар. науком. базах даних

1.       

Bondarev Ye. V. The study of the effect of preparations of glucosamine and acetylsalicylic acid on the behavioral reactions and the physical endurance of rats on the model of acute local cold trauma. Вісник фармації. 2019. № 1 (97). С. 53-57.

2.       

Kabachna I., Suprun E., Kabachnyy V. Mechanisms of analeptic and antigipoxic effects of heterosides – derivatives for sulfur and nitrogen containing heterocycles. World Science. 2018. Vol. 1, № 12 (40). P. 29-34.

3.       

Kotvitska A. A., Tsubanova N. A., Kononenko N. M., Ostapets M. O. Formation and development perspectives of eco-pharmacy. Journal of Education, Health and Sport. 2019. Vol. 9, № 2. Р.521-531.

4.       

Shulga L. I., Bezkrovna K. S., Soldatov D. P., Osolodchenko T. Р. Burnet roots extract dry: study of pharmaco-technological and antibacterial properties. Annals of Mechnikov Institute [Електр. ресурс]. 2019. № 3. P. 39-43. Режим доступу :  http://www.imiamn.org.ua/journal/3_2019/zmist3_2019.html

5.       

Synthesis and Regularities of the Structure-Activity Relationship in a Series of N-Pyridyl-4-methyl-2, 2-dioxo-1H-2λ6, 1-benzothiazine-3-carboxamides / Igor V. Ukrainets et al. Scientia Pharmaceutica. 2019. 87 (2). URL : file:///C:/Users/User/Desktop/scipharm-87-00012.pdf

6.       

Барковська О. Я., Рогуля О. Ю., Лебединець В. О. Огарь С. В. Теоретико-методичні підходи до впровадження системи моніторингу працевлаштування фахівців фармації. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. 2019. № 2 (58). С. 6-15.

7.       

Гуніна Л. М., Штриголь С. Ю., Штриголь Д. В., Бондарєв Є. В. Фармакологічні та нутріціологічні аспекти підтримки фізичної та психічної працездатності в екстремальних умовах професійної діяльності: загальні принципи та особливості. Український журнал медицини, біології та спорту. Том 4, № 3 (19). 2019. С. 5-12.

8.       

Морфологічні зміни шкіри щурів під впливом глюкозаміну гідрохлориду, «глюкозаміну-с бхфз» та ацетилсаліцилової кислоти в умовах гострої локальної холодової травми. Є. В. Бондарів та ін. Український біофармацевтичний журнал. № 1(58). 2019. С. 22-29.

9.       

Нартов П. В., Якущенко В. А., Боброва О. В., Винникова Н. В. Оптимизация ранней диагностики острах бактериальных менингитов. Міжнародний медичний журнал. 2019. №1. С. 86-88.

10.   

Пімінов О. Ф., Квітчата Г. І., Бур’ян К. О., Якущенко В. А. Синдром професійного вигоряння: як зберегти психоемоційне здоров’я спеціалісту фармації. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. 2019. Вип. 33. С. 36-46.

11.   

Посохов Н. Ф., Цымбалюк В. И., Супрун Э. В. Сравнительный анализ результатов нейрохирургического лечения фармакорезистентных болей лица. World Science. 2018. Vol. 1, № 12 (40). P. 40-45.

12.   

Файзуллін О. В., Безкровна Т. С., Шульга Л. І. Функціональний взаємозв’язок елементного балансу в організмі людини та стану системи травлення. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. 2019. Вип. 33. С. 63-73.

13.   

Цубанова Н. А. Гиперпролактинемия и гипопрогестеронемия. Пути оптимизации фармакотерапии. Reproductive health. Eastern Europe. 2018. Vol. 8, № 4. P. 618-631.

14.   

Цубанова Н. А., Чернявски Э. С. Инновационные технологи в фармакокоррекции железодефицитных состояний. Міжнародний ендокринологічний журнал . 2019. Vol. 15. № 1. Р.86-95.

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ У 2018 РОЦІ

Шульга Л. І.

 1. Гомеопатичні препарати промислового виробництва як питання для самостійного розгляду у післядипломній підготовці спеціалістів фармації / Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, Т. Д. Губченко, О. В. Лукієнко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 451-453. 1.pdf
 2. Лукієнко О. В. Методичні аспекти якості створення тестових завдань до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3 Фармація» / О. В. Лукієнко, Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 439.
 3. Методологические подходы к передаче знаний, интегрально формирующих медицинскую базу оказания медицинской помощи / А. И. Квитчатая, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, В. А. Якущенко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 407.
 4. Супрун Е. В. Діяльність викладачів кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ з формування здоров’язбережувальних компетенцій у спеціалістів фармації та медицини / Е. В. Супрун, Л. І. Шульга, Н. А. Домар // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 445-447.
 5. Функціонування сайту кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ / Л. І. Шульга, Н. А. Домар, Є. В. Бондарєв, І. Г. Пересадько // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 421-423. 5.pdf
 6. Цубанова Н. А. Досвід використання дистанційних технологій під час проведення семінарів-нарад кафедрою загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ / Н. А. Цубанова, Л. І. Шульга, О. Ф.Пімінов // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 418-420.
 7. Шульга Л. І. Зіставність видів фармакологічної активності за PASSпрогнозуванням з одержаними експериментально для рідкого лікарського засобу для фармакотерапії запальних захворювань порожнини рота / Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 394-397. 7.pdf
 8. Шульга Л. І. Проблема стресу та емоційного вигорання в умовах життя сучасної молоді / Л. І. Шульга, Т. В. Количева // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 424-426. 8.pdf

Безкровна К. С.

 1. Файзуллін О. В. Проблеми прогнозування ефективності та корекції схем антихелікобактерної терапії з позиції персоніфікованої медицини / О. В. Файзуллін, К. С. Безкровна // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 378-381.

Безценна Т. С.

 1. Гомеопатичні препарати промислового виробництва як питання для самостійного розгляду у післядипломній підготовці спеціалістів фармації / Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, Т. Д. Губченко, О. В. Лукієнко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 451-453.

Бондарєв Є. В.

 1. Функціонування сайту кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ / Л. І. Шульга, Н. А. Домар, Є. В. Бондарєв, І. Г. Пересадько // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 421-423.
 2. Бондарєв, Є. В. Вплив препаратів глюкозаміну та ацетилсаліцилової кислоти на артеріальний тиск за умов експериментальної холодової травми / Є. В. Бондарєв // Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 80-річчю з дня народження д-ра фармац. наук, професора О. М. Гайдукевича, м. Харків, 12-13 квіт. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 18-19. 2_18-19.pdf

Бурян К. О.

 1. Тенденції розвитку закладів післядипломної освіти фахівців охорони здоров’я в Україні / О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко, П. В. Нартов, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 414.

Губченко Т. Д.

 1. Гомеопатичні препарати промислового виробництва як питання для самостійного розгляду у післядипломній підготовці спеціалістів фармації / Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, Т. Д. Губченко, О. В. Лукієнко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 451-453.
 2. Огарь С. В. Комунікативна компетентність фахівця фармації як основа його професійної діяльності / С. В. Огарь, Т. Д. Губченко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 442.

Домар Н. А.

 1. Супрун Е. В. Діяльність викладачів кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ з формування здоров’язбережувальних компетенцій у спеціалістів фармації та медицини / Е. В. Супрун, Л. І. Шульга, Н. А. Домар // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 445-447.
 2. Функціонування сайту кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ / Л. І. Шульга, Н. А. Домар, Є. В. Бондарєв, І. Г. Пересадько // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 421-423.

Журенко Д. С.

 1. Журенко Д. С. Перспективи розробки нового препарату для лікування пародонтиту / Д. С. Журенко, Н. А Цубанова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 83. 1.pdf

Квітчата Г. І.

 1. Методологические подходы к передаче знаний, интегрально формирующих медицинскую базу оказания медицинской помощи / А. И. Квитчатая, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, В. А. Якущенко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 407. 1.pdf

Лукієнко О. В.

 1. Гомеопатичні препарати промислового виробництва як питання для самостійного розгляду у післядипломній підготовці спеціалістів фармації / Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, Т. Д. Губченко, О. В. Лукієнко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 451-453.
 2. Лукієнко О. В. Методичні аспекти якості створення тестових завдань до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3 Фармація» / О. В. Лукієнко, Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 439. 2.pdf

Огарь С. В.

 1. Огарь С. В. Комунікативна компетентність фахівця фармації як основа його професійної діяльності / С. В. Огарь, Т. Д. Губченко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 442. 1.pdf
 2. Огарь С. В. Науково-теоретичні засади формування соціального партнерства закладу вищої освіти з роботодавцями / С. В. Огарь, О. Я. Барковська // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 415. 2.pdf

Пересадько І. Г.

 1. Функціонування сайту кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ / Л. І. Шульга, Н. А. Домар, Є. В. Бондарєв, І. Г. Пересадько // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 421-423.

Пімінов О. Ф.

 1. Методологические подходы к передаче знаний, интегрально формирующих медицинскую базу оказания медицинской помощи / А. И. Квитчатая, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, В. А. Якущенко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 407.
 2. Тенденції розвитку закладів післядипломної освіти фахівців охорони здоров’я в Україні / О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко, П. В. Нартов, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 414. 2.pdf
 3. Цубанова Н. А. Досвід використання дистанційних технологій під час проведення семінарів-нарад кафедрою загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ / Н. А. Цубанова, Л. І. Шульга, О. Ф.Пімінов // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 418-420.
 4. Investigation of stability of the dental gel «SONIDENT» / S. Rolik-Attia, O. Piminov, V. Shevchenko, S. Plis // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 189.

Плис С. В.

 1. Investigation of stability of the dental gel «SONIDENT» / S. Rolik-Attia, O. Piminov, V. Shevchenko, S. Plis // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 189.

Ролік-Аттіа С. М.

 1. Investigation of stability of the dental gel «SONIDENT» / S. Rolik-Attia, O. Piminov, V. Shevchenko, S. Plis // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 189. 1.pdf

Супрун Е. В.

 1. Динамика показателей тиол-дисульфидной системы в тканях головного мозга крыс с экспериментальным сахарным диабетом / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко, С. Л. Тронько, Е. А. Качалова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 371-374. 1.pdf
 2. Супрун Е. В. Діяльність викладачів кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ з формування здоров’язбережувальних компетенцій у спеціалістів фармації та медицини / Е. В. Супрун, Л. І. Шульга, Н. А. Домар // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 445-447. 2.pdf
 3. Suprun E. Dynamics of indicators of the glutathione system, energy metabolism and oxidative modification of proteins in experimental hyperglycemia / E. Suprun, S. Tereshchenko, S. Tronko // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 321. 3.pdf
 4. Супрун Э. В. Как правильно помочь пациенту с болевым синдромом / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2018. – № 1 (25). – С. 58-62.
 5. Супрун Э. В. Современный взгляд на оценку соотношения эффективность/безопасность лекарств и биологически активных добавок / Э. В. Супрун // Здоров’я України. – 2018. – № 3 (424). – С. 22-25.

Терещенко С. В.

 1. Suprun E. Dynamics of indicators of the glutathione system, energy metabolism and oxidative modification of proteins in experimental hyperglycemia / E. Suprun, S. Tereshchenko, S. Tronko // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 321.
 2. Динамика показателей тиол-дисульфидной системы в тканях головного мозга крыс с экспериментальным сахарным диабетом / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко, С. Л. Тронько, Е. А. Качалова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 371-374.

Файзуллін О. В.

 1. Файзуллін О. В. Проблеми прогнозування ефективності та корекції схем антихелікобактерної терапії з позиції персоніфікованої медицини / О. В. Файзуллін, К. С. Безкровна // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 378-381. 1.pdf
 2. Мищенко, О. Я. Анализ состава биологически активных веществ фитопрепаратов для лечения функциональных и эрозивно-язвенных заболеваний ЖКТ и их ассортимента на фармацевтическом рынке Украины / О. Я. Мищенко, Е. Ю. Юрченко, А. В. Файзуллин // Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали ІI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 28-29 берез. 2018 р. - Х.: НФаУ, 2018. - Т. 1. - С. 122-128. 2_122-128.pdf

Цубанова Н. А.

 1. Журенко Д. С. Перспективи розробки нового препарату для лікування пародонтиту / Д. С. Журенко, Н. А Цубанова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 83.
 2. Цубанова Н. А. Досвід використання дистанційних технологій під час проведення семінарів-нарад кафедрою загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ / Н. А. Цубанова, Л. І. Шульга, О. Ф.Пімінов // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 418-420. 2.pdf
 3. Екофармація – новий міждисциплінарний напрямок. Методологія. Перспективи розвитку / А. А. Котвіцька, Н. А. Цубанова, Н. М. Кононенко, Л. Ф. Просяник // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2018. – Т. 4, № 1. – С. 3-11. 3_3-11.pdf
 4. Tsubanova, N. A. Modern aspects of the formation of the thematic filling in the cycles of increasing the qualification of pharmaceutics at the stage of postgraduate education / N. A. Tsubanova // Система повышения квалификации педагогических кадров в вузах Узбекистана: опыт, приоритеты и перспективы развития: материалы науч.-практ. конф., г. Ташкент, 18 апр. 2018 г. – Ташкент : РИО ТМА, 2018. – С. 237. 4_237.pdf
 5. Бондарь, А. І. Скринінгові дослідження екстракту бруньок тополі чорної, як перспективного засобу із протизапальною дією / А. І. Бондар, Н. А. Цубанова, С. М. Губарь та ін. // Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали ІI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 28-29 берез. 2018 р. - Х.: НФаУ, 2018. – Т. 2. – С. 59-60. 5_59-60.pdf
 6. Цубанова, Н. А. Вивчення токсичності гелю, що містить екстракт кори дуба та екстракт алое на щурах за умов тривалого введення / Н. А. Цубанова, Л. І. Шульга, Д. С. Журенко // Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали ІI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 28-29 берез. 2018 р. – Х.: НФаУ, 2018. Т. 2. – С. 306. 6_306.pdf
 7. Цубанова, Н. А. Критерии выбора пробиотика / Н. А. Цубанова, Н. В. Тишакова // Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали ІI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 28-29 берез. 2018 р. Х.: НФаУ, 2018. – Т. 2. – С. 305. 7_305.pdf

Шевченко В. О.

 1. Investigation of stability of the dental gel «SONIDENT» / S. Rolik-Attia, O. Piminov, V. Shevchenko, S. Plis // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 189.
 2. Шевченко, В. О. Створення комбінованого лікарського засобу для перорального застосування в однодозових полімерних контейнерах / В. О. Шевченко, С. М. Ролік-Аттіа, С. О. Повєткін // Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 80-річчю з дня народження д-ра фармац. наук, проф. О. М. Гайдукевича, м. Харків, 12-13 квіт. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 195. 2.pdf

Якущенко В. А.

 1. Методологические подходы к передаче знаний, интегрально формирующих медицинскую базу оказания медицинской помощи / А. И. Квитчатая, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, В. А. Якущенко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 407.
 2. Тенденції розвитку закладів післядипломної освіти фахівців охорони здоров’я в Україні / О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко, П. В. Нартов, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 414.

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ У 2017 РОЦІ

Безценна Т.С.

 1. Безценна Т. С. Ідентифікація стоматологічного збору / Т. С. Безценна // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2017. – Вип. 27. – С. 225-230. ISSN 2227-7404 1.pdf
 2. Значимість викладача в післядипломній освітній діяльності / Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, О. В. Лукієнко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 79.
 3. Наукове обґрунтування рослинних складових комплексного препарату для лікування запальних стоматологічних хвороб / Т. С. Безценна, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 21-23. 3.pdf

Безкровна К.С.

 1. Безкровная Е. С. Перспективы создания нового растительного препарата для гастро-энтерологической практики / Е. С. Безкровная // Роль молодёжи в развитии медицинской науки : материалы XII науч.-практ. конф. молодых учёных и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с междунар. участием, посвящённой «Году молодёжи», Душанбе, 28 апреля 2017 г. – Душанбе : Типография ТГМУ им. Абуали ибни Сино, 2017. – С. 285.
 2. Безкровная К. С. Экспериментальное обоснование выбора концентрации екстрагента новой растительной субстанции: методологический аспект / К. С. Безкровная, Л. И. Шульга // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.–практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 148-149. 2.pdf
 3. Наукове обґрунтування рослинних складових комплексного препарату для лікування запальних стоматологічних хвороб / Т. С. Безценна, О.Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 21-23.
 4. Обґрунтування доцільності створення густого екстракту родовика за результатами дослідження репаративної активності / К. С. Безкровна, Л. І. Шульга, К. Ю. Юрченко та ін. // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 14-15 листоп. 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017 . – С. 26-27. 4.pdf
 5. Шульга Л. І. Застосування родовика лікарського у народній і офіційній медицині – базис нових фармацевтичних розробок / Л. І. Шульга, К. С. Безкровна, І. Г. Пересадько // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2017. – Вип. 27. – С. 173-185. ISSN 2227-7404
 6. Bezkrovna K. S. Methodological aspects of the drugs development – as an initial stage of the new herbal remedy creation / K. S.  Bezkrovna // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доповідей XXIV міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів : в 2-х т., м. Харків, 20 квітня 2017 р. – Х. : Вид-во НФаУ. – 2017. – Vol. 1. – P. 55.

Бондарєв Є. В.

 1. Агрегація тромбоцитів під впливом препаратів глюкозаміну гідрохлориду та ацетилсаліцилової кислоти при гострій холодовій травмі / Є. В., Бондарєв, С. Ю. Штриголь, І. А. Зупанець, І. А. Отрішко // Клінічна фармація – 2017. – Т. 21, № 1. – С. 50-56. ISSN 2518-1572.  1.pdf
 2. Агрегація тромбоцитів під впливом препаратів глюкозаміну гідрохлориду та ацетилсаліцилової кислоти при гострій холодовій травмі / Є. В. Бондарєв, С. Ю. Штриголь, І. А. Зупанець, І. А. Отрішко // Фармакоекономіка в Україні : стан та перспективи розвитку : матеріали IX наук.- практ. конф., м. Харків, 23 березня 2017 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – C. 187-188. 2.pdf
 3. Бондарев Е. В. Антиоксидантные и антигипотермические свойства глюкозамина гидрохлорида и ацетилсалициловой кислоты в условиях острой холодовой травмы / Е. В. Бондарев, С. Ю. Штрыголь // Щорічні терапевтичні читання: медикаментозна та немедикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд в майбутнє : матеріали наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів, м. Харків, 20 квітня 2017 р. – Х., 2017. – С. 38. 3.pdf
 4. Бондарев Е. В. Экспериментальное обоснование применения глюкозамина гидрохлорида как средства ноотропного действия / Е. В Бондарев. // Роль молодёжи в развитии медицинской науки : материалы XII науч.-практ. конф. молодых учёных и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с междунар. участием, посвящённой «Году молодёжи», Душанбе, 28 апреля 2017 г. – Душанбе : Типография ТГМУ им. Абуали ибни Сино, 2017. – С. 286-287. 4.pdf
 5. Бондарев Е. В.Состояние свертывающей системы крови  под действием препаратов глюкозамина и ацетилсалициловой кислоты в условиях локальной холодовой травмы / Е. В. Бондарев, С. Ю. Штрыголь // Vestnik. – 2017. – № 2 (79) : Инновационные достижения в современной фармации и медицине : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Шымкент, Республика Казахстан, 21-22 апреля 2017 г. – С. 30-36.
 6. Бондарєв Є. В. Фригопротекторні властивості глюкозаміну гідрохлориду, «Глюкозаміну-С БХФЗ» та ацетилсаліцилової кислоти за умов гострої холодової травми / Є. В. Бондарєв, С. Ю. Штриголь // Фармакологія 2017 – крок у майбутнє : тези доповідей V національного з’їзду фармакологів України, м. Запоріжжя, 18-20 жовтня 2017 р. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2017 . – С. 11-12.
 7. Створення виробів медичного призначення, біологічно активних добавок, харчових продуктів спеціального призначення - актуальні напрямки збереження здоров’я та підвищення адаптаційно-компенсаторних можливостей організму військовослужбовців / Є. В. Бондарєв, С. Ю. Штриголь, В. В. Євлаш та ін. // Актуальні проблеми тилового забезпечення національної гвардії України : зб. наук. праць круглого столу академії Нацгвардії, м. Харків, 26 червня 2017 р. – Х., 2017. – С. 49-51. 
 8. Бондарєв Є.В. Вплив препаратів глюкозаміну та ацетилсаліцилової кислоти на артеріальний тиск та показники ЕКГ при експериментальній холодовій травмі / Є.В.,Бондарєв, С.Ю. Штриголь// Фармакологія та лікарська токсикологія.  –№6 (56). –2017. –С.31-36. 8.pdf

Бур’ян К.О.

 1. Бур’ян К. О. Відмінності мотивації самостійної роботи студентів ВНЗ й спеціалістів на післядипломному рівні / К. О. Бур’ян, А. С. Глазкова, Г. О. Бур’ян // Застосування компетентнісного підходу в освітній практиці при викладанні фундаментальних дисциплін ВНЗ : всеукр. наук.-методична інтернет-конф., м. Харків, 24 листопада 2017 р. – Х., 2017. – С. 96-97. 1.pdf
 2. Важливі аспекти викладання біотехнології в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / К. О. Бур’ян, Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 37-39. 2.pdf
 3. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в післядипломній освіті фахівців фармації / К. О. Бур’ян, О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 92-93. 3.pdf
 4. Домар Н. А. Направления усовершенствования фармацевтического последипломного образования / Н. А. Домар, Е. А. Бурьян, Л. И. Шульга // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 86-88.
 5. Значение «Лексикона специалиста фармации и медицины» в практико-ориентированной последипломной подготовке провизоров / Л. И. Шульга, В. А. Якущенко, О. В. Лукиенко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 86-88.
 6. Методическое обеспечение дистанционного обучения специалистов фармации и медицины на этапе последипломной подготовки / В. А. Якущенко, Л. И. Шульга, А. И. Квитчатая и др. / Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали ІІІ всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 20-21 квітня 2017 р. – Х. : ХНУ імені Каразіна, 2017. – С. 20-21.
 7. Методичні рекомендації для викладачів системи післядипломної підготовки спеціалістів медицини як засіб підвищення їх професійної майстерності / Г. І. Квітчата, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 22-23.
 8. Напрямки та перспективи створення нових офтальмологічних препаратів з наночастками / К. О. Бур’ян, Н. А. Домар, О. Ф. Пімінов, І. Г. Пересадько // Промислова фармація: Етапи становлення та майбутнє: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 24-25.
 9. Burian G. O. Prospects of creation of new ophthalmic medicines with nanoparticles / G. O. Burian, K. O. Burian // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали Української наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2017 р. – X., 2017. – С. 10. 9.pdf

Губченко Т.Д.

 1. Визначення ступеня подрібнення рослинної сировини при розробці технології протиалергійного збору / Л. І. Шульга, І. О. Журавель, Т. Д. Губченко, О. Ф. Пімінов // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2017. – Вип. 27. – С. 367-372. ISSN 2227-7404
 2. Особливості сучасної системи підвищення кваліфікації в умовах безперервної фармацевтичної освіти / С. В. Огарь, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 40-42.
 3. Супрун Э. В. Особенности антиоксидантной активности ронколейкина при экспериментальной гипергликемии / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко, Т. Д. Губченко // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. : в 2-х т., 30-31 березня 2017 року. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 1. – С. 294-298.
 4. Цубанова Н. А. Гиперпластические процессы эндометрия. Возможности коррекции натуропатическими препаратами / Н. А. Цубанова, А. В. Барская, Т. Д. Губченко // Здоровье женщины. – 2017. – № 4(120). – С. 47-52. ISSN 1992-5921
 5. The role of motivation factors in the formation of professional competence specialist of pharmacy / S. N. Rolik, L. I. Shulga, T. D. Gubchenko et al. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 147-149.

Домар Н.А.

 1. Домар Н. А. Актуальні питання створення лікарських засобів на основі наносистем в аспекті професійного удосконалення фахівців фармацевтичного сектору / Н. А. Домар, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19–20 квітня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 19. 1.pdf
 2. Домар Н. А. Направления усовершенствования фармацевтического последипломного образования / Н. А. Домар, Е. А. Бурьян, Л. И. Шульга // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 86-88. 2.pdf
 3. Домар Н. А. Особливості застосування нанопрепаратів в лікуванні онкозахворювань / Н. А. Домар, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 14-15 листопада 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 72. 3.pdf
 4. Кузнєцова В. М. Формування культури здорового способу життя / В. М. Кузнєцова, Н. А. Домар, Л. І. Шульга // Стоматологічна наука та практика на Слобожанщині : історія, надбання і перспективи розвитку : матеріали науково-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків,
  5-6 жовтня 2017 р. – Х. : Фенікс, 2017. – С. 70-73.
 5. Напрямки та перспективи створення нових офтальмологічних препаратів з наночастками / К. О. Бур’ян, Н. А. Домар, О. Ф. Пімінов, І. Г. Пересадько // Промислова фармація: Етапи становлення та майбутнє: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 24-25.
 6. Оптимізація проведення аудиторної самостійної роботи слухачів на циклах тематичного удосконалення – підґрунтя формування професійних якостей / Н. А. Домар, Л. І. Шульга, С. В. Огарь та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)» : наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 14-15. 6.pdf
 7. Пімінов О. Ф. Шляхи удосконалення системи якості навчання фахівців фармацевтичної галузі / О. Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 43-45.
 8. Сучасні підходи до викладання тематики нових фармацевтичних технологій на курсах підвищення кваліфікації фахівців фармації та медицини / О.Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 березня 2017 року : у 2-х. т. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 265.
 9. Изучение сформированности общих и профессиональных компетентностей провизоров-интернов / Пиминов А. Ф., Шульга Л. И., Огарь С. В., Домар Н.А. // Медицинское образование ХХІ века: компетентностный подход и его реализация в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования : сборник матер. Республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Витебск, 17 ноября 2017 г. – Витебск: ВГМУ, 2017. – С. 435-439. Витебск_Медицинское_образование_XXI_века_2017_сборник.pdf

Журенко Д.С.

 1. Журенко Д. С. Дослідження дозозалежної мембраностабілізувальної дії екстракту алое / Д. С. Журенко, Н. А. Цубанова, Т. В. Севаст'янова // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., в 2-х. т., м. Харків, 30-31 березня 2017 р., – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 116. 1.pdf
 2. Screening Study for Finding the Optimal Combination Gel Composition for the Treatment of Periodontal Disease, Which Contains Extracts of Aloe Vera and Oak Bark / N. A. Tsubanova, D. S. Zhurenko, N. V. Khokhlenkova et al. // Asian Journal of Pharmaceutics. – 2017(Suppl). – № 11(2). – P. 353-357. E-ISSN : 1998-409X

Квітчата Г.І.

 1. Важливі аспекти викладання біотехнології в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / К. О. Бур’ян, Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 37-39.
 2. Вторичная профилактика тромбоэмболических осложнений у больных с кровотечениями / А. И. Квитчатая, Д. В. Оклей, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга // Фармакологія 2017 – крок у майбутнє : тези доповідей V національного з’їзду фармакологів України, м. Запоріжжя, 18-20 жовтня 2017 р. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2017. – С. 59-60.
 3. Методическое обеспечение дистанционного обучения специалистов фармации и медицины на этапе последипломной подготовки / В. А. Якущенко, Л. И. Шульга, А. И. Квитчатая и др. / Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали ІІІ всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 20-21 квітня 2017 р. – Х. : ХНУ імені Каразіна, 2017. – С. 20-21.
 4. Методичні рекомендації для викладачів системи післядипломної підготовки спеціалістів медицини як засіб підвищення їх професійної майстерності / Г. І. Квітчата, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 22-23. 4.pdf
 5. Особливості викладання клінічної фармакології в системі післядипломної освіти лікарів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Г. І. Квітчата та ін. // Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 13-14 квітня 2017 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 59-61.
 6. Перспективи використання наноконтейнерів у створенні таргетних лікарських препаратів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, В. А. Якущенко та ін. // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали Української наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2017 р. – X., 2017. – С. 33.
 7. L-триптофан: гипотензивное, гипогликемическое, кардиопротекторное действие и особенности метаболизма при экспериментальном стрессе / А. С. Кратенко, К. В. Вовк, О. В. Сокруто и др. // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник ВДНЗУ Української медичної стоматологічної академії. – 2017. – Т. 17, вип. 1 (57). – С. 238-240.

Кузнєцова В.М.

 1. Кузнєцова В. М. Формування культури здорового способу життя / В. М. Кузнєцова, Н. А. Домар, Л. І. Шульга // Стоматологічна наука та практика на Слобожанщині : історія, надбання і перспективи розвитку : матеріали науково-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків,
  5-6 жовтня 2017 р. – Х. : Фенікс, 2017. – С. 70-73.
 2. Современные походы к лечению эректильной дисфункции / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, Н. А. Цубанова та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., в 2-х. т., 30-31 березня 2017 року. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 1. – С. 287-293.

Лукієнко О.В.

 1. Значение «Лексикона специалиста фармации и медицины» в практико-ориентированной последипломной подготовке провизоров / Л. И. Шульга, В. А. Якущенко, О. В. Лукиенко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 86-88.
 2. Значимість викладача в післядипломній освітній діяльності / Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, О. В. Лукієнко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 79.
 3. Лукієнко О. В. Викладання тематики «Гомеопатичні лікарські засоби» в системі післядипломної освіти / О. В. Лукієнко, Л. І. Шульга // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 129-131. 3.pdf
 4. Особливості викладання клінічної фармакології в системі післядипломної освіти лікарів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Г. І. Квітчата та ін. // Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 13-14 квітня 2017 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 59-61.
 5. Современные походы к лечению эректильной дисфункции / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, Н. А. Цубанова та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., в 2-х. т., 30-31 березня 2017 року. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 1. – С. 287-293.
 6. Сучасні підходи до викладання тематики нових фармацевтичних технологій на курсах підвищення кваліфікації фахівців фармації та медицини / О.Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 березня 2017 року : у 2-х. т. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 265.
 7. Шульга Л. І. Деякі аспекти розробки навчально-методичних матеріалів до виконання самостійної роботи слухачами системи післядипломної освіти / Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 83-85.
 8. Шульга Л. І. Формування професійних компетентностей провізорів-інтернів при виконанні самостійної роботи з курсу «Фармацевтична технологія» / Л. І. Шульга, С. В. Огарь, О. В. Лукієнко // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відео конференц-зв’язку) : матеріали ХІV Всеукр. наук-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 р. : у 2-х т. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 312-313.
 9. Electronic textbooks as a means of improving postgraduate training of healthcare professionals / O. F. Piminov, L. I. Shulga, V. A. Yakushchenko, et al. // Соціальна фармація в охороні здоров’я . – 2017. – Т. 3, № 2. – С. 3-9. ISSN 2413–6085
 10. IL-1ra stabilizes the thiol-disulfide system in the brain tissue of rats with experimental diabetes / E. Suprun, S. Tereshenko, A. Piminov et al. // Medical Educational. – 2017. – Issue 12 (2), 51. – P. 1521-1530. ISSN 0308-0110

Огарь С.В.

 1. Барковська О. Я. Теоретико-прикладні аспекти формування компетентностей на основі експертного опитування / О. Я. Барковська., С. В. Огарь, О. Ю. Рогуля // Застосування компетентнісного підходу в освітній практиці при викладанні фундаментальних дисциплін ВНЗ : всеукр. наук.-методична інтернет-конф., м. Харків, 24 листопада 2017 р. – Х., 2017 – С. 104-105. 1.pdf
 2. Оптимізація проведення аудиторної самостійної роботи слухачів на циклах тематичного удосконалення – підґрунтя формування професійних якостей / Н. А. Домар, Л. І. Шульга, С. В. Огарь та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)» : наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 14-15.
 3. Особливості сучасної системи підвищення кваліфікації в умовах безперервної фармацевтичної освіти / С. В. Огарь, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 40-42. 3.pdf
 4. Пиминов А. Ф. Компетентнстный подход в системе непрерывного фармацевтического образования / А. Ф. Пиминов, С. В. Огарь, Л. И. Шульга // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 94-96.
 5. Пімінов О. Ф. Запровадження іспиту «Крок-3 ФАРМАЦІЯ» в підготовці провізора-інтерна / О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, С. В. Огарь // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відео конференц-зв’язку) : матеріали ХІV Всеукр. наук-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 р. : у 2 т. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 280-281.
 6. Пімінов О. Ф. Стандарти управління якістю у практиці аптечних закладів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, С. В. Огарь // Управління якістю у фармації : матеріали ХІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 130.
 7. Шульга Л. И. Управление временем как залог успешного обучения / Л. И. Шульга, Т. В. Колычева, С. В. Огарь // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 80-82.
 8. Шульга Л. І. Формування професійних компетентностей провізорів-інтернів при виконанні самостійної роботи з курсу «Фармацевтична технологія» / Л. І. Шульга, С. В. Огарь, О. В. Лукієнко // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відео конференц-зв’язку) : матеріали ХІV Всеукр. наук-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 р. : у 2-х т. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 312-313.
 9. Analysis of factors that influence on organization of educational and production practice in preparation of pharmacy specialists / Barkovska, S. Ogar, O. Rogulia et al. // ScienceRise : Pharmaceutical Science. – 2017 – № 5 (9). – С. 40-45. ISSN2313-8416 
 10. Изучение сформированности общих и профессиональных компетентностей провизоров-интернов / Пиминов А. Ф., Шульга Л. И., Огарь С. В., Домар Н.А. // Медицинское образование ХХІ века: компетентностный подход и его реализация в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования : сборник матер. Республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Витебск, 17 ноября 2017 г. – Витебск: ВГМУ, 2017. – С. 435-439. Витебск_Медицинское_образование_XXI_века_2017_сборник.pdf

Пересадько І.Г.

 1. Напрямки та перспективи створення нових офтальмологічних препаратів з наночастками / К. О. Бур’ян, Н. А. Домар, О. Ф. Пімінов, І. Г. Пересадько // Промислова фармація: Етапи становлення та майбутнє: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 24-25.
 2. Шульга Л. І. Застосування родовика лікарського у народній і офіційній медицині – базис нових фармацевтичних розробок / Л. І. Шульга, К. С. Безкровна, І. Г. Пересадько // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2017. – Вип. 27. – С. 173-185. ISSN 2227-7404
 3. The role of motivation factors in the formation of professional competence specialist of pharmacy / S. N. Rolik, L. I. Shulga, T. D. Gubchenko et al. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 147-149.

Пімінов О.Ф.

 1. Визначення ступеня подрібнення рослинної сировини при розробці технології протиалергійного збору / Л. І. Шульга, І. О. Журавель, Т. Д. Губченко, О. Ф. Пімінов // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2017. – Вип. 27. – С. 367-372. ISSN 2227-7404
 2. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в післядипломній освіті фахівців фармації / К. О. Бур’ян, О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 92-93.
 3. Вторичная профилактика тромбоэмболических осложнений у больных с кровотечениями / А. И. Квитчатая, Д. В. Оклей, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга // Фармакологія 2017 – крок у майбутнє : тези доповідей V національного з’їзду фармакологів України, м. Запоріжжя, 18-20 жовтня 2017 р. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2017. – С. 59-60.
 4. Домар Н. А. Актуальні питання створення лікарських засобів на основі наносистем в аспекті професійного удосконалення фахівців фармацевтичного сектору / Н. А. Домар, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19–20 квітня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 19.
 5. Домар Н. А. Особливості застосування нанопрепаратів в лікуванні онкозахворювань / Н. А. Домар, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 14-15 листопада 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 72.
 6. Значение «Лексикона специалиста фармации и медицины» в практико-ориентированной последипломной подготовке провизоров / Л. И. Шульга, В. А. Якущенко, О. В. Лукиенко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 86-88.
 7. Значимість викладача в післядипломній освітній діяльності / Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, О. В. Лукієнко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 79.
 8. Методичні рекомендації для викладачів системи післядипломної підготовки спеціалістів медицини як засіб підвищення їх професійної майстерності / Г. І. Квітчата, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 22-23.
 9. Напрямки та перспективи створення нових офтальмологічних препаратів з наночастками / К. О. Бур’ян, Н. А. Домар, О. Ф. Пімінов, І. Г. Пересадько // Промислова фармація: Етапи становлення та майбутнє: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 24-25.
 10. Наукове обґрунтування рослинних складових комплексного препарату для лікування запальних стоматологічних хвороб / Т. С. Безценна, О.Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 21-23.
 11. Особливості викладання клінічної фармакології в системі післядипломної освіти лікарів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Г. І. Квітчата та ін. // Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 13-14 квітня 2017 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 59-61.
 12. Особливості сучасної системи підвищення кваліфікації в умовах безперервної фармацевтичної освіти / С. В. Огарь, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 40-42.
 13. Перспективи використання наноконтейнерів у створенні таргетних лікарських препаратів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, В. А. Якущенко та ін. // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали Української наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2017 р. – X., 2017. – С. 33. 13.pdf
 14. Пиминов А. Ф. Компетентнстный подход в системе непрерывного фармацевтического образования / А. Ф. Пиминов, С. В. Огарь, Л. И. Шульга // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 94-96. 14.pdf
 15. Пімінов О. Ф. Актуальні питання військово-медичної підготовки спеціалістів фармації у системі післядипломної освіти / О. Ф. Пімінов, Г. Я. Подгайний // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відео конференц-зв’язку) : матеріали ХІV Всеукр. наук-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 р. : у 2-х т. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 367-368.
 16. Пімінов О. Ф. Запровадження іспиту «Крок-3 ФАРМАЦІЯ» в підготовці провізора-інтерна / О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, С. В. Огарь // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відео конференц-зв’язку) : матеріали ХІV Всеукр. наук-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 р. : у 2 т. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 280-281.
 17. Пімінов О. Ф. Стандарти управління якістю у практиці аптечних закладів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, С. В. Огарь // Управління якістю у фармації : матеріали ХІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 130.
 18. Пімінов О. Ф. Шляхи удосконалення системи якості навчання фахівців фармацевтичної галузі / О. Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 43-45. 18.pdf
 19. Розробка складу орального лікарського засобу в полімерних контейнерах / В. О. Шевченко, С. О. Повєткін, О. Ф. Пімінов та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 267-269.
 20. Сучасні підходи до викладання тематики нових фармацевтичних технологій на курсах підвищення кваліфікації фахівців фармації та медицини / О.Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 березня 2017 року : у 2-х. т. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 265. 20.pdf
 21. Якущенко В. А. Технологические свойства порошка гусениц тутового шелкопряда в зависимости от условий криопереработки исходного сырья / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, А. Ф. Пиминов // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 160-161.
 22. Electronic textbooks as a means of improving postgraduate training of healthcare professionals / O. F. Piminov, L. I. Shulga, V. A. Yakushchenko, et al. // Соціальна фармація в охороні здоров’я . – 2017. – Т. 3, № 2. – С. 3-9. ISSN 2413–6085
 23. IL-1ra stabilizes the thiol-disulfide system in the brain tissue of rats with experimental diabetes / E. Suprun, S. Tereshenko, A. Piminov et al. // Medical Educational. – 2017. – Issue 12 (2), 51. – P. 1521-1530. ISSN 0308-0110
 24. Изучение сформированности общих и профессиональных компетентностей провизоров-интернов / Пиминов А. Ф., Шульга Л. И., Огарь С. В., Домар Н.А. // Медицинское образование ХХІ века: компетентностный подход и его реализация в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования : сборник матер. Республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Витебск, 17 ноября 2017 г. – Витебск: ВГМУ, 2017. – С. 435-439. Витебск_Медицинское_образование_XXI_века_2017_сборник.pdf

Плис С.В.

 1. Деякі аспекти локального застосування рослинних лікарських засобів у терапії стоматологічних захворювань / Л. І. Шульга, С. М. Ролік, С. В. Плис та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 226-229.
 2. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в післядипломній освіті фахівців фармації / К. О. Бур’ян, О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 92-93.

Повєткін С.О.

 1. Деякі аспекти локального застосування рослинних лікарських засобів у терапії стоматологічних захворювань / Л. І. Шульга, С. М. Ролік, С. В. Плис та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 226-229.
 2. Розробка складу орального лікарського засобу в полімерних контейнерах / В. О. Шевченко, С. О. Повєткін, О. Ф. Пімінов та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 267-269.
 3. Шевченко В. О. Розробка технології комбінованого лікарського засобу для орального застосування в поліетиленових ампулах / В. О. Шевченко, С. М. Ролік, С. О. Повєткін // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2017. – Вип. 28. – С. 147-152. ISSN 2227-7404

Ролік-Аттіа С.М.

 1. Деякі аспекти локального застосування рослинних лікарських засобів у терапії стоматологічних захворювань / Л. І. Шульга, С. М. Ролік, С. В. Плис та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 226-229.
 2. Оптимізація проведення аудиторної самостійної роботи слухачів на циклах тематичного удосконалення – підґрунтя формування професійних якостей / Н. А. Домар, Л. І. Шульга, С. В. Огарь та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)» : наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 14-15.
 3. Розробка складу орального лікарського засобу в полімерних контейнерах / В. О. Шевченко, С. О. Повєткін, О. Ф. Пімінов та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 267-269.
 4. Шевченко В. А. Разработка и внедрение лекарственных средств для орального применения в инновационных контейнерах / В. А. Шевченко, Л. И. Шульга, С. Н. Ролик // Актуальные вопросы современной медицины и фармации : материалы 69-й итоговой науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, г. Витебск, 19-20 апр. 2017 г. – Витебск : ВГМУ, 2017. – С. 694-696.
 5. Шевченко В. О. Розробка технології комбінованого лікарського засобу для орального застосування в поліетиленових ампулах / В. О. Шевченко, С. М. Ролік, С. О. Повєткін // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2017. – Вип. 28. – С. 147-152. ISSN 2227-7404
 6. The role of motivation factors in the formation of professional competence specialist of pharmacy / S. N. Rolik, L. I. Shulga, T. D. Gubchenko et al. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 147-149. 6.pdf

Супрун Е.В.

 1. Вивчення протизапальної активності нових похідних оксамінових кислот / Е. В. Супрун, О. М. Литвинова, Г. П. Фомина та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. : в 2-х т., м. Харків, 30-31 березня 2017 р., – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 310. 1.pdf
 2. Палій І. Г. Печія: клінічні прояви та сучасні підходи до фармакотерапії / І. Г. Палій, Е. В. Супрун // Еженедельник Аптека. – 2017. – № 16 (1087). – С. 7.
 3. Современные походы к лечению эректильной дисфункции / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, Н. А. Цубанова та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., в 2-х. т., 30-31 березня 2017 року. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 1. – С. 287-293. 3.pdf
 4. Супрун Э. В. Головная боль – проблемы и решения / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2017. – № 2(22). – С. 32-38.4.pdf
 5. Супрун Э. В. Заместительная гормональная терапия при менопаузе препаратом Фемостон / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2017. – № 1 (21). – С. 14-17.
 6. Супрун Э. В. Лиотон 1000® оптимальное решение проблемы варикозного расширения вен / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2017. – № 1 (21). – С. 40-44.
 7. Супрун Э. В. Место диуретиков в лечении артериальной гипертензии / Э. В. Супрун // Рациональная фармакотерапия. – 2017. – № 3 (44). – С. 55-65. 7.pdf
 8. Супрун Э. В. Мультидисциплинарный подход к профилактике и лечению периферической полинейропатии и синдрома диабетической стопы / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко // Рациональная фармакотерапия. – 2017. – № 2 (43). – С. 39-44. 8.pdf
 9. Супрун Э. В. Новые подходы к профилактике сердечно-сосудистых катастроф. Антитромботическая эффективность и безопасность Годасала®: оптимальное сочетание ацетилсалициловой кислоты и глицина / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2017. – № 2 (22). – С. 50-54. 9.pdf
 10. Супрун Э. В. Ожоги: современные подходы к выбору эффективных методов лечения / Э. В. Супрун // Еженедельник Аптека. – 2017. – № 24(1095). – С. 2.
 11. Супрун Э. В. Особенности антиоксидантной активности ронколейкина при экспериментальной гипергликемии / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко, Т. Д. Губченко // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. : в 2-х т., 30-31 березня 2017 року. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 1. – С. 294-298. 11.pdf
 12. Супрун Э. В. Пантенол спрей: эффективная защита от солнечных ожогов / Э. В. Супрун // Еженедельник Аптека. – 2017. – № 29(1000). – С. 5.
 13. Супрун Э. В. Патогенетичний підхід у лікуванні гострого бронхіту у дорослих зі застосуванням препаратів на основі сухого екстракту листя плюща / Э. В. Супрун // Рациональная фармакотерапия. – 2017. – № 2 (43). – С. 22-28. 13.pdf
 14. Супрун Э. В. Роль эндотелиальной дисфункции в формировании осложнений сахарного диабета и перспективы ее коррекции рецепторным антагонистом интерлейкина-1 / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 2. – С. 5-12. 14.pdf
 15. Супрун Э. В. Цинк 10 + С – в борьбе за здоровье и красоту / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2016-2017. – № 4 (20). – С. 62-63.
 16. Супрун Э. В. Цитогенетическая характеристика детей, больных сахарным диабетом I типа / Э. В. Супрун, В. И. Ковалева, В. В. Козар // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 березня 2017 року : у 2-х т. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 311. 16.pdf
 17. Цитокінова терапія в комплексному лікуванні цереброваскулярних захворювань: стан, перспективи досліджень / Е. В. Супрун, І. С. Чекман, І. Ф. Бєленічев та ін. // Рациональная фармакотерапия. – 2017. – № 1 (42). – С. 19-30. 17.pdf
 18. IL-1ra stabilizes the thiol-disulfide system in the brain tissue of rats with experimental diabetes / E. Suprun, S. Tereshenko, A. Piminov et al. // Medical Educational. – 2017. – Issue 12 (2), V. 51. – P. 1521-1530. ISSN 0308-0110.
 19. Супрун, Э. В. Долобене гель: комплексная терапия болевого синдрома при заболеваниях опорно-двигательной системы / Э. В. Супрун // Человек и Лекарство – Казахстан. – 2017. - № 16 (94). – С. 2-7. 19.pdf

Терещенко С.В.

 1. Супрун Э. В. Особенности антиоксидантной активности ронколейкина при экспериментальной гипергликемии / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко, Т. Д. Губченко // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. : в 2-х т., 30-31 березня 2017 року. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 1. – С. 294-298.
 2. Супрун Э. В. Мультидисциплинарный подход к профилактике и лечению периферической полинейропатии и синдрома диабетической стопы / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко // Рациональная фармакотерапия. – 2017. – № 2 (43). – С. 39-44.
 3. Супрун Э. В. Роль эндотелиальной дисфункции в формировании осложнений сахарного диабета и перспективы ее коррекции рецепторным антагонистом интерлейкина-1 / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 2. – С. 5-12.
 4. IL-1ra stabilizes the thiol-disulfide system in the brain tissue of rats with experimental diabetes / E. Suprun, S. Tereshenko, A. Piminov et al. // Medical Educational. – 2017. – Issue 12 (2), V. 51. – P. 1521-1530. ISSN 0308-0110.

Цубанова Н.А.

 1. Аналіз основних соціально – економічних характеристик пероральних цукрознижуючих лікарських засобів та тенденції їх споживання в Україні / Л. В. Яковлева, Н. А. Цубанова, О. Г. Бердник та ін. // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. м. Харків, 25-28 квітня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 37-53. 1.pdf
 2. Журенко Д. С. Дослідження дозозалежної мембраностабілізувальної дії екстракту алое / Д. С. Журенко, Н. А. Цубанова, Т. В. Севаст'янова // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., в 2-х. т., м. Харків, 30-31 березня 2017 р., – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 116.
 3. Просяник Л. Ф. Деякі аспекти щодо актуалізації проблеми безпечної утилізації непридатних лікарських засобів в Україні / Л. Ф. Просяник, Н. А. Цубанова // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Long Life Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 213-215. 3.pdf
 4. Современные походы к лечению эректильной дисфункции / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, Н. А. Цубанова та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., в 2-х. т., 30-31 березня 2017 року. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 1. – С. 287-293.
 5. Цубанова Н. А. Возможности терапии климактерических нарушений фитопрепаратом «Нормоцикл» / Н. А. Цубанова, А. В. Барская, Э. С. Цубанова // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2-х т., м. Харків, 30-31 березня 2017 року. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 344. 5.pdf
 6. Цубанова Н. А. Вплив комплексної антидіабетичної композиції на гістоструктуру підшлункової залози щурів за умов дексаметазонового діабету / Н. А. Цубанова, О. Г. Бердник // Клінічна фармація. – 2017. – Т. 21, № 2. – С. 53-57. ISSN 2518-1572
 7. Цубанова Н. А. Гиперпластические процессы эндометрия. Возможности коррекции натуропатическими препаратами / Н. А. Цубанова, А. В. Барская, Т. Д. Губченко // Здоровье женщины. – 2017. – № 4(120). – С. 47-52. ISSN 1992-5921
 8. Цубанова Н. А. Основні аспекти викладання розділу «Фармакогенетика» у системі післядипломної освіти / Н. А. Цубанова, Л. І. Шульга // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 71-72. 8.pdf
 9. Цубанова Н. А. Основні аспекти викладання розділу «Фармакогенетика» у системі післядипломної освіти / Н. А. Цубанова, Л. І. Шульга // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 71-72.
 10. IL-1ra stabilizes the thiol-disulfide system in the brain tissue of rats with experimental diabetes / E. Suprun, S. Tereshenko, A. Piminov et al. // Medical Educational. – 2017. – Issue 12 (2), V. 51. – P. 1521-1530. ISSN 0308-0110.
 11. Screening Study for Finding the Optimal Combination Gel Composition for the Treatment of Periodontal Disease, Which Contains Extracts of Aloe Vera and Oak Bark / N. A. Tsubanova, D. S. Zhurenko, N. V. Khokhlenkova et al. // Asian Journal of Pharmaceutics. – 2017(Suppl). – № 11(2). – P. 353-357. E-ISSN : 1998-409X. 11.pdf
 12. Substantion of the choice of components for a combined  drug used for the treatment of typy 2 diabetes mellitus / K. N. Toraiev, A. S. Nemchenko, N. A. Tsubanova et al. // Visnik farmacii. – 2017. – № 1 (89). – P. 25-31. ISSN 2415-8844. 12.pdf

Шевченко В.О.

 1. Розробка складу орального лікарського засобу в полімерних контейнерах / В. О. Шевченко, С. О. Повєткін, О. Ф. Пімінов та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 267-269. 1.pdf
 2. Шевченко В. А. Разработка и внедрение лекарственных средств для орального применения в инновационных контейнерах / В. А. Шевченко, Л. И. Шульга, С. Н. Ролик // Актуальные вопросы современной медицины и фармации : материалы 69-й итоговой науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, г. Витебск, 19-20 апр. 2017 г. – Витебск : ВГМУ, 2017. – С. 694-696. 2.pdf
 3. Шевченко В. О. Дослідження щодо вибору оптимального складу комбінованого лікарського засобу для орального застосування в однодозових полімерних контейнерах / В. О. Шевченко // Промислова фармація: Етапи становлення та майбутнє : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 128-132.
 4. Шевченко В. О. Розробка технології комбінованого лікарського засобу для орального застосування в поліетиленових ампулах / В. О. Шевченко, С. М. Ролік, С. О. Повєткін // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2017. – Вип. 28. – С. 147-152. ISSN 2227-7404
 5. The role of motivation factors in the formation of professional competence specialist of pharmacy / S. N. Rolik, L. I. Shulga, T. D. Gubchenko et al. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 147-149.

Шульга Л.І.

 1. Безкровная К. С. Экспериментальное обоснование выбора концентрации екстрагента новой растительной субстанции: методологический аспект / К. С. Безкровная, Л. И. Шульга // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.–практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 148-149.
 2. Важливі аспекти викладання біотехнології в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / К. О. Бур’ян, Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 37-39.
 3. Вивчення антимікробної активності порошку гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга та ін. // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 14–15 листопада 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 218.
 4. Визначення ступеня подрібнення рослинної сировини при розробці технології протиалергійного збору / Л. І. Шульга, І. О. Журавель, Т. Д. Губченко, О. Ф. Пімінов // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2017. – Вип. 27. – С. 367-372. ISSN 2227-7404. 4.pdf
 5. Вторичная профилактика тромбоэмболических осложнений у больных с кровотечениями / А. И. Квитчатая, Д. В. Оклей, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга // Фармакологія 2017 – крок у майбутнє : тези доповідей V національного з’їзду фармакологів України, м. Запоріжжя, 18-20 жовтня 2017 р. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2017. – С. 59-60.
 6. Деякі аспекти локального застосування рослинних лікарських засобів у терапії стоматологічних захворювань / Л. І. Шульга, С. М. Ролік, С. В. Плис та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 226-229. 6.pdf
 7. Домар Н. А. Актуальні питання створення лікарських засобів на основі наносистем в аспекті професійного удосконалення фахівців фармацевтичного сектору / Н. А. Домар, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19–20 квітня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 19.
 8. Домар Н. А. Направления усовершенствования фармацевтического последипломного образования / Н. А. Домар, Е. А. Бурьян, Л. И. Шульга // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 86-88.
 9. Домар Н. А. Особливості застосування нанопрепаратів в лікуванні онкозахворювань / Н. А. Домар, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 14-15 листопада 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 72.
 10. Значение «Лексикона специалиста фармации и медицины» в практико-ориентированной последипломной подготовке провизоров / Л. И. Шульга, В. А. Якущенко, О. В. Лукиенко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 86-88. 10.pdf
 11. Значимість викладача в післядипломній освітній діяльності / Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, О. В. Лукієнко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 79. 11.pdf
 12. Кузнєцова В. М. Формування культури здорового способу життя / В. М. Кузнєцова, Н. А. Домар, Л. І. Шульга // Стоматологічна наука та практика на Слобожанщині : історія, надбання і перспективи розвитку : матеріали науково-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 5-6 жовтня 2017 р. – Х. : Фенікс, 2017. – С. 70-73.
 13. Лукієнко О. В. Викладання тематики «Гомеопатичні лікарські засоби» в системі післядипломної освіти / О. В. Лукієнко, Л. І. Шульга // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 129-130.
 14. Методическое обеспечение дистанционного обучения специалистов фармации и медицины на этапе последипломной подготовки / В. А. Якущенко, Л. И. Шульга, А. И. Квитчатая и др. / Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали ІІІ всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 20-21 квітня 2017 р. – Х. : ХНУ імені Каразіна, 2017. – С. 20-21.
 15. Методичні рекомендації для викладачів системи післядипломної підготовки спеціалістів медицини як засіб підвищення їх професійної майстерності / Г. І. Квітчата, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 22-23.
 16. Наукове обґрунтування рослинних складових комплексного препарату для лікування запальних стоматологічних хвороб / Т. С. Безценна, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 21-23.
 17. Обґрунтування доцільності створення густого екстракту родовика за результатами дослідження репаративної активності / К. С. Безкровна, Л. І. Шульга, К. Ю. Юрченко та ін. // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 14-15 листоп. 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017 . – С. 26-27.
 18. Оптимізація проведення аудиторної самостійної роботи слухачів на циклах тематичного удосконалення – підґрунтя формування професійних якостей / Н. А. Домар, Л. І. Шульга, С. В. Огарь та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)» : наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 14-15.
 19. Особливості викладання клінічної фармакології в системі післядипломної освіти лікарів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Г. І. Квітчата та ін. // Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 13-14 квітня 2017 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 59-61.
 20. Особливості сучасної системи підвищення кваліфікації в умовах безперервної фармацевтичної освіти / С. В. Огарь, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 40-42.
 21. Перспективи використання наноконтейнерів у створенні таргетних лікарських препаратів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, В. А. Якущенко та ін. // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали Української наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2017 р. – X., 2017. – С. 33.
 22. Пиминов А. Ф. Компетентнстный подход в системе непрерывного фармацевтического образования / А. Ф. Пиминов, С. В. Огарь, Л. И. Шульга // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 94-96.
 23. Пімінов О. Ф. Стандарти управління якістю у практиці аптечних закладів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, С. В. Огарь // Управління якістю у фармації : матеріали ХІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 130.
 24. Пімінов О. Ф. Шляхи удосконалення системи якості навчання фахівців фармацевтичної галузі / О. Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 43-45.
 25. Сучасні підходи до викладання тематики нових фармацевтичних технологій на курсах підвищення кваліфікації фахівців фармації та медицини / О. Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 березня 2017 року : у 2-х. т. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 265.
 26. Цубанова Н. А. Основні аспекти викладання розділу «Фармакогенетика» у системі післядипломної освіти / Н. А. Цубанова, Л. І. Шульга // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 71-72.
 27. Шевченко В. А. Разработка и внедрение лекарственных средств для орального применения в инновационных контейнерах / В. А. Шевченко, Л. И. Шульга, С. Н. Ролик // Актуальные вопросы современной медицины и фармации : материалы 69-й итоговой науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, г. Витебск, 19-20 апр. 2017 г. – Витебск : ВГМУ, 2017. – С. 694-696.
 28. Шульга Л. И. Управление временем как залог успешного обучения / Л. И. Шульга, Т. В. Колычева, С. В. Огарь // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 80-82. 28.pdf
 29. Шульга Л. І. Деякі аспекти розробки навчально-методичних матеріалів до виконання самостійної роботи слухачами системи післядипломної освіти / Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 83-85. 29.pdf
 30. Шульга Л. І. Застосування родовика лікарського у народній і офіційній медицині – базис нових фармацевтичних розробок / Л. І. Шульга, К. С. Безкровна, І. Г. Пересадько // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2017. – Вип. 27. – С. 173-185. ISSN 2227-7404. 30.pdf
 31. Шульга Л. І. Формування професійних компетентностей провізорів-інтернів при виконанні самостійної роботи з курсу «Фармацевтична технологія» / Л. І. Шульга, С. В. Огарь, О. В. Лукієнко // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відео конференц-зв’язку) : матеріали ХІV Всеукр. наук-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 р. : у 2-х т. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 312-313.
 32. Electronic textbooks as a means of improving postgraduate training of healthcare professionals / O. F. Piminov, L. I. Shulga, V. A. Yakushchenko, et al. // Соціальна фармація в охороні здоров’я . – 2017. – Т. 3, № 2. – С. 3-9. ISSN 2413–6085
 33. The role of motivation factors in the formation of professional competence specialist of pharmacy / S. N. Rolik, L. I. Shulga, T. D. Gubchenko et al. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 147-149.
 34. Изучение сформированности общих и профессиональных компетентностей провизоров-интернов / Пиминов А. Ф., Шульга Л. И., Огарь С. В., Домар Н.А. // Медицинское образование ХХІ века: компетентностный подход и его реализация в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования : сборник матер. Республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Витебск, 17 ноября 2017 г. – Витебск: ВГМУ, 2017. – С. 435-439. Витебск_Медицинское_образование_XXI_века_2017_сборник.pdf

Якущенко В.А.

 1. Важливі аспекти викладання біотехнології в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / К. О. Бур’ян, Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 37-39.
 2. Вивчення антимікробної активності порошку гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга та ін. // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 14–15 листопада 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 218.
 3. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в післядипломній освіті фахівців фармації / К. О. Бур’ян, О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 92-93.
 4. Значение «Лексикона специалиста фармации и медицины» в практико-ориентированной последипломной подготовке провизоров / Л. И. Шульга, В. А. Якущенко, О. В. Лукиенко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 86-88.
 5. Методическое обеспечение дистанционного обучения специалистов фармации и медицины на этапе последипломной подготовки / В. А. Якущенко, Л. И. Шульга, А. И. Квитчатая и др. / Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали ІІІ всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 20-21 квітня 2017 р. – Х. : ХНУ імені Каразіна, 2017. – С. 20-21.
 6. Методичні рекомендації для викладачів системи післядипломної підготовки спеціалістів медицини як засіб підвищення їх професійної майстерності / Г. І. Квітчата, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 22-23.
 7. Особливості викладання клінічної фармакології в системі післядипломної освіти лікарів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Г. І. Квітчата та ін. // Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 13-14 квітня 2017 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 59-61.
 8. Перспективи використання наноконтейнерів у створенні таргетних лікарських препаратів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, В. А. Якущенко та ін. // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали Української наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2017 р. – X., 2017. – С. 33.
 9. Якущенко В. А. Технологические свойства порошка гусениц тутового шелкопряда в зависимости от условий криопереработки исходного сырья / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, А. Ф. Пиминов // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 160-161. 9.pdf
 10. Electronic textbooks as a means of improving postgraduate training of healthcare professionals / O. F. Piminov, L. I. Shulga, V. A. Yakushchenko, et al. // Соціальна фармація в охороні здоров’я . – 2017. – Т. 3, № 2. – С. 3-9. ISSN 2413–6085.

 

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ У 2016 РОЦІ

Безценна Т.С.

 1. Безценная Т. С. Экспериментальное обоснование применимости нового растительного сбора в стоматологической практике / Т. С. Безценная, Л. И. Шульга, А.Ф. Пиминов // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. –  С. 16–19. 1.pdf
 2. Досягнення сучасної фармацевтичної науки у створенні лікарських засобів рослинного походження для стоматології / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Т. С. Безценна та ін. // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : в 2 т. Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 272.
 3. Методологічні аспекти проведення досліджень з визначення посилюючого антибактеріальний ефект фітозасобу компоненту / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, І. О. Журавель // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 77.
 4. Технологические аспекты получения водного извлечения из стоматологического сбора / Т. С. Безценная, Л. И. Шульга, А.Ф. Пиминов, О. В. Лукиенко // Актуальные проблемы современной науки в 21 веке : сб. материалов 10-й междунар. науч.-практ. конф., г. Махачкала, 30 апреля 2016 г. – Махачкала : ООО «Апробация», 2016. – С. 235–236. 4.pdf

Бур’ян К.О.

 1. Fahem Chaima. Comparative estimation of terbinafine hydrochloride quantification dy titrimetric methods / Fahem Chaima, Burain G.O., Burian K.O. // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доповідей XXIII міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, м. Харків, 21 квітня 2016. : В 2 т., Т.1. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – C. 172. 11.pdf
 2. Introduction of distance learning in the post-graduate pharmaceutical education: possibilities, problems, advantages / O. F. Piminov, L. I. Shulga, S. I. Trutaiev, K. O. Burian // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 1. – С. 32–37. ISSN 2311-1127
 3. Бур’ян К.О. Нанокапсули / К.О. Бур’ян // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. «МОРІОН», 2016. – С 1132.
 4. Викладання фармацевтичної інформації в післядипломній підготовці спеціалістів фармації / В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 362–363.
 5. Викладання фармацевтичної інформації в післядипломній підготовці спеціалістів фармації / В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 362–363.
 6. Методичні рекомендації для викладачів з тематики «Фармакогенетика» / Н. А. Цубанова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х., 2016. – 25 с.
 7. Перспективы и проблемы внедрения фармакогенетики в медицинскую практику / Н. А. Цубанова, Е. А Бурьян, Т. В. Севастьянова,  Л. В. Деримедведь // Рацинальная фармакотерапия. – 2016. – №1(38). – С.1-5.
 8. Правові наголоси та аспекти безпеки генетично модифікованих продуктів в Україні у рамках дистанційного курсу в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян, Н. А. Домар, І. Г. Пересадько // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 463-465.
 9. Самостійна робота слухачів в післядипломній підготовці провізорів та лікарів / В. А. Якущенко, К. О. Бур’ян, О. Ф. Пімінов и др. // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матеріали VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вер. 2016 р. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 382.
 10. Стан вітчизняного ринку лікарських засобів, що використовуються при вестибулярних розладах / Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, К. О. Бур’ян  // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2016. – Вип. 26. – С. 215–220. ISSN 2227-7404
 11. Тестовий контроль як засіб діагностики освітньо-професійної підготовки спеціалістів фармації та медицини на післядипломному етапі / Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко, Т. Д. Губченко, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 359.

Губченко Т.Д.

 1. The influence of IL-2 (Roncoleukin) on the ratio of the glutathione system, enrgy metabolism and oxidative modification of proteins in rat brain cells against a background of experimental hyperglycemia / E. V. Suprun, S. V. Tereshchenko, T. D. Gubchenko, Bayramov Rovshan // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вересня 2016 р. : у 2 т. Т. 2. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 150.
 2. Анализ оригинальных показателей ТИОЛ-дисульфидной системы при экспериментальном сахарном диабете / Э. В. Супрун, А. Ф. Пиминов, Т. Д. Губченко, С. Н. Ролик // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 405-410.
 3. Губченко Т.Д. Дрекслер Кім Ерік / Т. Д. Губченко // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016.  – С. 548-549.
 4. Губченко Т.Д. Лосьон / Т. Д. Губченко // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016.  – С. 993.
 5. Дистанційне навчання з позиції ефективного маркетингу освітніх послуг / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, О. Ф. Пімінов та ін. // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. статей IV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 223–225.
 6. Застосування інноваційної технології BFS при створенні рідких лікарських засобів у полімерному пакуванні / В. О. Шевченко, С. О. Повєткін, К. А. Чіхладзе, Т. Д. Губченко // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : в 2 т. Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 426.
 7. Значення навчально-методичного забезпечення у післядипломній підготовці провізорів та лікарів / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко  та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 730-733.
 8. Лукієнко О. В. До питання теорії створення лікарських косметичних засобів: значення фармацевтичних факторів / О. В. Лукієнко, Т. Д. Губченко, І. Г. Пересадько // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 66.
 9. Методичні рекомендації для викладачів з тематики «Фармакогенетика» / Н. А. Цубанова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х., 2016. – 25 с.
 10. Особенности митопротективной активности ронколейкина  / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко, А. Ф. Пиминов, Т. Д. Губченко // Человек и лекарство : сб. материалов ХХІІІ Российского национального конгресса. Тезисы докладов, г. Москва, 11-14 апреля 2016 г. – М. : Видокс, 2016. – С. 205.
 11. Особливості роботи куратора у системі післядипломного навчання / Т. Д. Губченко, С. І. Трутаєв, С. М. Ролік, І. Г. Пересадько // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 334. 111.pdf
 12. Тестовий контроль як засіб діагностики освітньо-професійної підготовки спеціалістів фармації та медицини на післядипломному етапі / Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко, Т. Д. Губченко, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 359.
 13. Шульга Л. И. Научное обоснование выбора сырьевого источника как стадия процесса создания растительной субстанции и фитопрепарата / Л. И. Шульга,  К. С. Присич, Т. Д. Губченко  // Университетская наука : взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 146–151.

Домар Н.А.

 1. Домар Н.А. Біочіп (Біологічний мікрочіп) / Н.А. Домар // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 225-226.
 2. Кузнєцова В. М. Антибіотикоасоційована діарея / В. М. Кузнєцова, Н. А. Домар // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 110-111.
 3. Кузнєцова В. М. Антибіотикоасоційована діарея / В. М. Кузнєцова, Н. А. Домар // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 110-111.
 4. Кузнєцова В. М. Запор (Закреп) / В. М. Кузнєцова, Н. А. Домар // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 651-652.
 5. Отримання екстрактів з трави омели білої та вивчення їх протимікробної та протитуберкульозної активності / Д. В. Упир, Л. І. Шульга, А. В. Мартинов, Н. А. Домар // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : в 2 т. Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 146.
 6. Правові наголоси та аспекти безпеки генетично модифікованих продуктів в Україні у рамках дистанційного курсу в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян, Н. А. Домар, І. Г. Пересадько // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 463-465.
 7. Роль дистанційних методів навчання в сучасній освіті / О. Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 322.
 8. Специфика работы преподавателя дистанционной формы обучения в системе повышения квалификации специалистов фармации / Н. А. Домар, Л. И. Шульга, В. А. Якущенко, А. Ф. Пиминов // Фармацевтическое образование, наука и практика: горизонты развития : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященной 50-летию фармацевтического факультета КГМУ, г. Курск, 20–21 октября 2016 г. – Курск : ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 644-648. 8.pdf

Журенко Д.С.

 1. Дослідження ефективності нового гелю, що містить екстракт кори дуба та екстракт алое, за умов протамінового парадонтиту / Н. А. Цубанова, Н. В. Хохленкова, Д. С. Журенко, Іроко Імамузо Метью // Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – № 2 (43). – С.27-31. ISNN 2311-715X
 2. Журенко Д. С. Влияние нового структурного аналога мелатонина на показатель летальности крыс с острой ишемией печени / Д. С. Журенко, Н. А. Цубанова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. –  С. 257.
 3. Журенко Д. С. Экстракт коры дуба как перспективный компонент в создании новых лекарственных препаратов / Д. С. Журенко, Н. А. Цубанова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. –  С. 258.

Квітчата Г.І.

 1. Місце та роль підвищення кваліфікації лікарів в наданні якісної медичної допомоги населенню / Г. І. Квітчата, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, О. В. Немченко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 339–340.1.pdf
 2. Factors that determine the health of the student population / Y. Nicolenko, O. Korzh, K. Vovk et al. // Massachusetts Review of Science and Technologies. – 2016. – № 1 (13), Vol. VII. – P. 891-898.    ISSN: 0025-487X
 3. Аспекты дидактики в технологии преподавания элементов клинической фармакологии в последипломном образовании специалистов медицины / А. И. Квитчатая, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, О. В. Сокруто  // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 309– 312.3.pdf
 4. Вивчення антибактеріальної активності рідини гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга та ін. // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 10-11 листоп. 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 345-346.
 5. Досвід проведення профорієнтаційної та агітаційної діяльності на циклах підвищення кваліфікації / С. М. Ролік, Г. І. Квітчата, С. І. Трутаєв та ін. // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 353.
 6. Досягнення сучасної фармацевтичної науки у створенні лікарських засобів рослинного походження для стоматології / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Т. С. Безценна та ін. // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : в 2 т. Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 272.
 7. Значення навчально-методичного забезпечення у післядипломній підготовці провізорів та лікарів / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко  та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 730-733.
 8. Квитчатая А. И. Препараты ноотропного действия в донозологических состояниях / А. И. Квитчатая, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга //  Патофізіологія і фармація : шляхи інтеграції : тези доп. VII Нац. конгресу патофізіологів України з міжнар. участю, м. Харків, 5-7 жовт. 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 99.
 9. Квітчата Г. І. Аерофітотерапія / Г. І. Квітчата // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 32-33.
 10. Квітчата Г. І. Акупресура / Г. І. Квітчата // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 49-50.
 11. Квітчата Г. І. Акупунктура / Г. І. Квітчата // Фармацевтична енциклопедія.  – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 50.
 12. Квітчата Г. І. Винолікування / Г. І. Квітчата // Фармацевтична енциклопедія.  – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 302.
 13. Квітчата Г. І. Галотерапія / Г. І. Квітчата // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 358.
 14. Квітчата Г. І. Дендротерапія / Г. І. Квітчата // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 471.
 15. Квітчата Г. І. Зоотерапія / Г. І. Квітчата // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 677.
 16. Квітчата Г. І. Іплікаційна терапія / Г. І. Квітчата // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 735.
 17. Клінічне дослідження фосфоліпідів в практиці сімейного лікаря /  К. В. Вовк, Н. К. Александрова, О. В. Сокруто та ін. // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2016. – Т. 16., вип. 3 (55). – С. 55-58. ISSN 2227-7404
 18. Перспективи імпортозаміщення LAL-теста вітчизняними аналогами / П. В. Нартов, В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата // Менеджмент та маркетинг сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. робіт ІV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 року. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 271-273.
 19. Розгляд фахової термінології як аспекту вдосконалення професійної компетенції спеціалістів фармації та медицини / О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко, Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 351–352.
 20. Система фармаконагляду як фактор попередження виникнення ускладнень та наслідків неінфекційних захворювань / О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата, Л. І. Шульга, В. А. Якущенко // Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 4 листоп. 2016 р. – Х. : Вид-во ТОВ «Дім реклами», 2016. – С.156.
 21. Стан вітчизняного ринку лікарських засобів, що використовуються при вестибулярних розладах / Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, К. О. Бур’ян  // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2016. – Вип. 26. – С. 215–220. ISSN 2227-7404. 21.pdf
 22. Типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності «Загальна фармація» / О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, А. В. Глущенко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 48 с.

Кузнєцова В.М.

 1. Алексєєва Л. М. Дипрофілін / Л. М. Алексєєва, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016.  – С. 496-497.
 2. Алексєєва Л. М. Доксициклін / Л. М. Алексєєва, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 537.
 3. Алексєєва Т. В. Дифенгідраміну гідрохлорид / Т. В. Алексєєва, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016.  – С. 505.
 4. Амжад Абу Шарк Дипіридамол / Амжад Абу Шарк, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016.  – С. 496.
 5. Амжад Абу Шарк Доксиламіну сукцинат / Амжад Абу Шарк, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 537.
 6. Бевз Н. Ю. Дицикловерину гідрохлорид / дицикломіну гідрохлорид / Н. Ю. Бевз, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 508.
 7. Безуглий П. О. Дисульфірам / П. О. Безуглий, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016.  – С. 504.
 8. Безуглий П. О. Докузату натрієва сіль / П. О. Безуглий, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 538.
 9. Бур’ян Г. О. Доксепіну гідрохлорид / Г. О. Бур’ян, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 537.
 10. Гарна Н. В. Дифлюнісал / Н. В. Гарна, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 505-506.
 11. Горохова О. В. Доксапраму гідрохлорид / О. В. Горохова, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 536-537.
 12. Динамика показателей энергетического метаболизма в тканях головного мозга крыс с экспериментальным сахарным диабетом на фоне коррекции ронколейкином / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, Н. А. Цубанова, О. В. Лукиенко // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского государств. Медицинского университета и 50-летию фармацевтического факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – Том ІІ. – С. 400-405.
 13. Зайченко Г. В. Триметоприм / Г. В. Зайченко, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.  1699.
 14. Изучение антиоксидантных эффектов ронколейкина у крыс с экспериментальным сахарным диабетом / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, Н. А. Цубанова и др. // Человек и лекарство : сб. материалов ХХІІІ Российского национального конгресса. Тезисы докладов, г. Москва, 11-14 апреля 2016 г. – М. : Видокс, 2016. – С. 204-205.
 15. Клинико-иммунологические особенности эшерихиоза у детей, инфицированных Н. Pylori / С. В. Кузнецов, С. О. Ткаченко, В. М. Кузнецова и др. // Втілення ідей М. М. Соловйова зі збереження популяційного здоров’я нації : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 130-річчю з дня народження проф. М. М. Соловйова, засновника та першого завідувача кафедри епідеміології ХНМУ, м. Харків, 17 травня 2016 р. – Х., 2016. – С. 47-48.
 16. Колісник О. В. Дифеноксилату гідрохлорид / О. В. Колісник, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016.  – С. 505.
 17. Кузнецова В. М. Пропаганда здорового способу життя / В. М. Кузнецова, Д. В. Упир // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матер. I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 321. 17.pdf
 18. Кузнєцова В. М. Автономний ріст пухлин / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 17.
 19. Кузнєцова В. М. Адаптація / В. М. Кузнєцова, Т. В. Кожухова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 22-23.
 20. Кузнєцова В. М. Алкалоз / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 59.
 21. Кузнєцова В. М. Антибіотикоасоційована діарея / В. М. Кузнєцова, Н. А. Домар // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 110-111.
 22. Кузнєцова В. М. Антибіотикоасоційована діарея / В. М. Кузнєцова, Н. А. Домар // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 110-111.
 23. Кузнєцова В. М. Асфіксія / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 152.
 24. Кузнєцова В. М. Атрофія / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 158.
 25. Кузнєцова В. М. Гарячка  / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 362.
 26. Кузнєцова В. М. Голодування / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 422-423.
 27. Кузнєцова В. М. Доксорубіцину гідрохлорид / В. М. Кузнєцова, К. А. Таран // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.  537-538.
 28. Кузнєцова В. М. Запор (Закреп) / В. М. Кузнєцова, Н. А. Домар // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 651-652.
 29. Кузнєцова В. М. Здоров’я / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 660-661.
 30. Кузнєцова В. М. Кашель / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 788.
 31. Кузнєцова В. М. Кишкові коліки новонароджених / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 824.
 32. Кузнєцова В. М. Печія / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1294.
 33. Кузнєцова В.М. Анестезія / В.М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 100.
 34. Кузнєцова В.М. Ацидоз  / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 169.
 35. Леонова С. Г. Дитранол / С. Г. Леонова, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016.  – С. 505.
 36. Оптимизация терапии гриппа и ОРВИ у детей / С. В. Кузнецов, В. М. Кузнецова, М. С. Зимина и др. / Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 280-281. 36.pdf
 37. Сидоренко Л. В. Дозулепіну гідрохлорид / Дотіепіну гідрохлорид / Л. В. Сидоренко, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. –  С. 534-535.
 38. Супрун Е. В. Аналіз змін лабораторних показників організму на тлі прийому лікарських засобів / Е. В. Супрун, В. М. Кузнєцова, О. С. Супрун // Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування : матеріали IV наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф., д. мед. н. Вікторова О. П., м. Київ, 11-12 жовт. 2016 р. – К. : ДП «Держ. Експерт. Центр МОЗ». – С. 18-19.
 39. Таран К. А. Диритроміцин / К. А. Таран, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016.  – С. 497.
 40. Українець І. В. Димеркапрол / І. В. Українець, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 494.
 41. Українець І. В. Димеркапрол / І. В. Українець, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 494.
 42. Українець І. В. Добутаміну гідрохлорид / І. В. Українець , В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. –  С. 528-529.

Лукієнко О.В.

 1. Головкін В. О.  Мазі / В. О. Головкін , О. В. Лукієнко, І. О. Пухальська // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1007-1008.
 2. Динамика показателей энергетического метаболизма в тканях головного мозга крыс с экспериментальным сахарным диабетом на фоне коррекции ронколейкином / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, Н. А. Цубанова, О. В. Лукиенко // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского государств. Медицинского университета и 50-летию фармацевтического факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – Том ІІ. – С. 400-405.
 3. Значення навчально-методичного забезпечення у післядипломній підготовці провізорів та лікарів / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко  та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 730-733.
 4. Изучение антиоксидантных эффектов ронколейкина у крыс с экспериментальным сахарным диабетом / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, Н. А. Цубанова и др. // Человек и лекарство : сб. материалов ХХІІІ Российского национального конгресса. Тезисы докладов, г. Москва, 11-14 апреля 2016 г. – М. : Видокс, 2016. – С. 204-205.
 5. Лукієнко О. В. До питання теорії створення лікарських косметичних засобів: значення фармацевтичних факторів / О. В. Лукієнко, Т. Д. Губченко, І. Г. Пересадько // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 66. 5.pdf
 6. Лукієнко О. В. Мазеві основи / О. В. Лукієнко // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1007.
 7. Методичні рекомендації для викладачів з тематики «Фармакогенетика» / Н. А. Цубанова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х., 2016. – 25 с.
 8. Роль дистанційних методів навчання в сучасній освіті / О. Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 322.
 9. Самостійна робота слухачів в післядипломній підготовці провізорів та лікарів / В. А. Якущенко, К. О. Бур’ян, О. Ф. Пімінов и др. // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матеріали VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вер. 2016 р. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 382.
 10. Тестовий контроль як засіб діагностики освітньо-професійної підготовки спеціалістів фармації та медицини на післядипломному етапі / Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко, Т. Д. Губченко, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 359.
 11. Технологические аспекты получения водного извлечения из стоматологического сбора / Т. С. Безценная, Л. И. Шульга, А.Ф. Пиминов, О. В. Лукиенко // Актуальные проблемы современной науки в 21 веке : сб. материалов 10-й междунар. науч.-практ. конф., г. Махачкала, 30 апреля 2016 г. – Махачкала : ООО «Апробация», 2016. – С. 235–236.
 12. Типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності «Загальна фармація» / О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, А. В. Глущенко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 48 с.

Огарь С.В.

 1. Методика підготовки та проведення лабораторних занять з фармакогнозії : навч.-метод. посіб. : у 2 т. / В. С. Кисличенко, С. М. Марчишин, З. І. Омельченко та ін. ; за ред. В. С. Кисличенко, С. В. Огарь. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – 392 с.

Пересадько І.Г.

 1. Лукієнко О. В. До питання теорії створення лікарських косметичних засобів: значення фармацевтичних факторів / О. В. Лукієнко, Т. Д. Губченко, І. Г. Пересадько // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 66.
 2. Особливості роботи куратора у системі післядипломного навчання / Т. Д. Губченко, С. І. Трутаєв, С. М. Ролік, І. Г. Пересадько // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 334.
 3. Правові наголоси та аспекти безпеки генетично модифікованих продуктів в Україні у рамках дистанційного курсу в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян, Н. А. Домар, І. Г. Пересадько // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 463-465.

Пімінов О.Ф.

 1. Introduction of distance learning in the post-graduate pharmaceutical education: possibilities, problems, advantages / O. F. Piminov, L. I. Shulga, S. I. Trutaiev, K. O. Burian // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 1. – С. 32–37. ISSN 2311-1127. 1.pdf
 2. Анализ оригинальных показателей ТИОЛ-дисульфидной системы при экспериментальном сахарном диабете / Э. В. Супрун, А. Ф. Пиминов, Т. Д. Губченко, С. Н. Ролик // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 405-410.
 3. Аспекты дидактики в технологии преподавания элементов клинической фармакологии в последипломном образовании специалистов медицины / А. И. Квитчатая, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, О. В. Сокруто  // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 309– 312.
 4. Безценная Т. С. Экспериментальное обоснование применимости нового растительного сбора в стоматологической практике / Т. С. Безценная, Л. И. Шульга, А.Ф. Пиминов // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. –  С. 16–19.
 5. Вивчення стерильності сублімованого порошку та відгону (рідкої частини) гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, П. В. Нартов, С.І. Трутаєв // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С.100–101.
 6. Викладання фармацевтичної інформації в післядипломній підготовці спеціалістів фармації / В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 362–363.
 7. Викладання фармацевтичної інформації в післядипломній підготовці спеціалістів фармації / В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 362–363.
 8. Висвітлення застосування інноваційної технології BFS при викладанні дисципліни «фармацевтична технологія» слухачам циклів підвищення кваліфікації / В. О. Шевченко, С. М. Ролік, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 358.
 9. Дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації та медицини як елемент розвитку суспільства  / В.  Якущенко, Л.  Шульга, П. Нартов, О. Пімінов // Sustainable Development : Social and Economic Changes : Monograph. / edited by W. Duczmal, T.  Pokusa, L.  Stepanenko. – Opole : Publishing House WSZiA w Opolu, – С. 413–418.
 10. Дистанційне навчання з позиції ефективного маркетингу освітніх послуг / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, О. Ф. Пімінов та ін. // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. статей IV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 223–225.
 11. Досягнення сучасної фармацевтичної науки у створенні лікарських засобів рослинного походження для стоматології / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Т. С. Безценна та ін. // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : в 2 т. Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 272. 11.pdf
 12. Електронний підручник (ЕП) в системі післядипломної підготовки спеціалістів фармації / Л. І. Шульга, В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, П. В. Нартов // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ХХХІІI Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів, м. Харків, 08 квітня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 229.
 13. Квитчатая А. И. Препараты ноотропного действия в донозологических состояниях / А. И. Квитчатая, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга //  Патофізіологія і фармація : шляхи інтеграції : тези доп. VII Нац. конгресу патофізіологів України з міжнар. участю, м. Харків, 5-7 жовт. 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 99.
 14. Методичні рекомендації для викладачів з тематики «Фармакогенетика» / Н. А. Цубанова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х., 2016. – 25 с.
 15. Методологічні аспекти проведення досліджень з визначення посилюючого антибактеріальний ефект фітозасобу компоненту / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, І. О. Журавель // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 77. 15.pdf
 16. Місце та роль підвищення кваліфікації лікарів в наданні якісної медичної допомоги населенню / Г. І. Квітчата, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, О. В. Немченко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 339–340.
 17. Особенности митопротективной активности ронколейкина  / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко, А. Ф. Пиминов, Т. Д. Губченко // Человек и лекарство : сб. материалов ХХІІІ Российского национального конгресса. Тезисы докладов, г. Москва, 11-14 апреля 2016 г. – М. : Видокс, 2016. – С. 205.
 18. Перспективи імпортозаміщення LAL-теста вітчизняними аналогами / П. В. Нартов, В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата // Менеджмент та маркетинг сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. робіт ІV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 року. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 271-273.
 19. Пімінов  О. Ф. Організаційні засади медичного постачання в Збройних силах України : метод. реком. до підгот. та провед. семінар. занять і самост. роботи зі спец. підготовки за курсом «Управління та економіка фармації» в системі післядипломної освіти спеціалістів фармації / О. Ф. Пімінов, В. М. Толочко, Г. Я. Подгайний. – Х. : НФаУ, 2016. – 32 с.
 20. Пімінов О. Ф. Георгіянц Вікторія Акопівна / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 376.
 21. Пімінов О. Ф. Должнікова Ольга Миколаївна / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.  541.
 22. Пімінов О. Ф. Доровський Олександр Вікторович / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.  544.
 23. Пімінов О. Ф. Імплантаційні терапевтичні системи / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 693.
 24. Пімінов О. Ф. Інститут Підвищення Кваліфікації Спеціалістів Фармаці / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 708-709.
 25. Пімінов О. Ф. Кузнєцова Валентина Михайлівна / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 924.
 26. Пімінов О. Ф. Матричні терапевтичні системи / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1041.
 27. Пімінов О. Ф. Мембранні терапевтичні системи / О.Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1052-1053.
 28. Пімінов О. Ф. Мікрокапсули / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1093.
 29. Пімінов О. Ф. Нанопорошки / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1133-1134.
 30. Пімінов О. Ф. Прокопенко Тіна Сулейманівна / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1392.
 31. Пімінов О. Ф. Системи керовані магнітом / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1535-1536.
 32. Пімінов О. Ф. Супергідрофобність / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.  1620-1621.
 33. Пімінов О. Ф. Терапевтичні пероральні системи / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1644-1645.
 34. Пімінов О. Ф. Терапевтичні системи з адресною доставкою АФІ / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1645-1646.
 35. Пімінов О. Ф. Трансдермальні терапевтичні системи / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1689-1690.
 36. Пімінов О. Ф. Цубанова Наталя Анатоліївна / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1900.
 37. Пімінов О. Ф. Шульга Людмила Іванівна / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1932.
 38. Пімінов О.Ф. Банний Іван Прокопович / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 183-184.
 39. Правові наголоси та аспекти безпеки генетично модифікованих продуктів в Україні у рамках дистанційного курсу в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян, Н. А. Домар, І. Г. Пересадько // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 463-465. 39.pdf
 40. Розгляд фахової термінології як аспекту вдосконалення професійної компетенції спеціалістів фармації та медицини / О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко, Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 351–352. 40.pdf
 41. Роль дистанційних методів навчання в сучасній освіті / О. Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 322. 41.pdf
 42. Самостійна робота слухачів в післядипломній підготовці провізорів та лікарів / В. А. Якущенко, К. О. Бур’ян, О. Ф. Пімінов и др. // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матеріали VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вер. 2016 р. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 382.
 43. Система фармаконагляду як фактор попередження виникнення ускладнень та наслідків неінфекційних захворювань / О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата, Л. І. Шульга, В. А. Якущенко // Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 4 листоп. 2016 р. – Х. : Вид-во ТОВ «Дім реклами», 2016. – С.156.
 44. Специфика работы преподавателя дистанционной формы обучения в системе повышения квалификации специалистов фармации / Н. А. Домар, Л. И. Шульга, В. А. Якущенко, А. Ф. Пиминов // Фармацевтическое образование, наука и практика: горизонты развития : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященной 50-летию фармацевтического факультета КГМУ, г. Курск, 20–21 октября 2016 г. – Курск : ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 644-648.
 45. Супрун Э. В. Динамика параметров эндотелиальной дисфункции при экспериментальном ишемическом инсульте у крыс на фоне коррекции Ронколейкином / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко, А. Ф. Пиминов // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вересня 2016 р. : у 2 т. Т. 2. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 108.
 46. Технологические аспекты получения водного извлечения из стоматологического сбора / Т. С. Безценная, Л. И. Шульга, А.Ф. Пиминов, О. В. Лукиенко // Актуальные проблемы современной науки в 21 веке : сб. материалов 10-й междунар. науч.-практ. конф., г. Махачкала, 30 апреля 2016 г. – Махачкала : ООО «Апробация», 2016. – С. 235–236.
 47. Типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності «Загальна фармація» / О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, А. В. Глущенко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 48 с.
 48. Экопатологии человека в аспекте фармацевтического загрязнения / Л. Ф. Просяник, Н. А. Цубанова,  А. Ф. Пиминов, Л. В. Евсеева // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 24-25 бер. 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. –  С. 257.

Плис С.В.

 1. Досвід проведення профорієнтаційної та агітаційної діяльності на циклах підвищення кваліфікації / С. М. Ролік, Г. І. Квітчата, С. І. Трутаєв та ін. // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 353.
 2. Особливості викладання фармакоекономіки на курсах підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / С. І. Трутаєв, Л. І. Шульга, С. М. Ролік, С. В. Плис // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : в 2 т. Т. 2. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 374.
 3. Розробка комбінованих оральних лікарських засобів на основі мельдонію та яблучної кислоти у полімерному пакуванні / В. О. Шевченко, С. М. Ролік, С. О. Повєткін, С. В. Плис // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 688-690.

Повєткін С.О.

 1. Analysis of oromucosal medicinal products in solid dosage forms for therapeutic dentistry / L. I. Shulga, К. А. Chikhladze, S. М. Rolik, S. О. Povetkin // Вісник фармації. – 2016. – № 1. – С. 54–57. ISSN: 1562-7241
 2. Застосування інноваційної технології BFS при створенні рідких лікарських засобів у полімерному пакуванні / В. О. Шевченко, С. О. Повєткін, К. А. Чіхладзе, Т. Д. Губченко // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : в 2 т. Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 426.
 3. Розробка комбінованих оральних лікарських засобів на основі мельдонію та яблучної кислоти у полімерному пакуванні / В. О. Шевченко, С. М. Ролік, С. О. Повєткін, С. В. Плис // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 688-690.
 4. Шевченко В. О. Сучасні аспекти створення рідких лікарських засобів у полімерному пакуванні / B. О. Шевченко, С. М. Ролік, С. О. Повєткін // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 95-96.

Присіч К.С.

 1. Досягнення сучасної фармацевтичної науки у створенні лікарських засобів рослинного походження для стоматології / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Т. С. Безценна та ін. // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : в 2 т. Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 272
 2. Пивень Е. П. Анализ покупательского поведения посетителей аптечных учреждений / Е. П. Пивень, К. С. Присич // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. ст. ІV Міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 428–430.
 3. Присич К. С. Определение потребительских предпочтений в отношении зубных паст с растительными экстрактами / К. С. Присич, Л. И. Шульга // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 219.
 4. Присіч К. С. Аналіз фірмової структури фармацевтичного ринку зубних паст із рослинними екстрактами / К. С. Присіч, С. В. Прокопець, Л. І. Шульга // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. статей IV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 431–432.
 5. Присіч К. С. Теоретичні аспекти розробки екстракційного засобу з родовика кореневищ та коренів / К. С. Присіч, Л. І. Шульга // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 21-23 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 202–203.
 6. Шульга Л. И. Научное обоснование выбора сырьевого источника как стадия процесса создания растительной субстанции и фитопрепарата / Л. И. Шульга,  К. С. Присич, Т. Д. Губченко  // Университетская наука : взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 146–151.
 7. Шульга Л. І. До питання обґрунтування концентрації екстрагенту при одержанні фітозасобу на основі SANGUISORBAE L. / Л. І. Шульга, К. С. Присіч // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 10-11 листопада 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 168.

Ролік С.М.

 1. Analysis of oromucosal medicinal products in solid dosage forms for therapeutic dentistry / L. I. Shulga, К. А. Chikhladze, S. М. Rolik, S. О. Povetkin // Вісник фармації. – 2016. – № 1. – С. 54–57. ISSN: 1562-7241
 2. Алексєєва Л. М. Даунорубіцину гідрохлорид / Л. М. Алексєєва, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.  461.
 3. Амжад Абу Шарк Дапсон / Амжад Абу Шарк, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 460-461.
 4. Анализ оригинальных показателей ТИОЛ-дисульфидной системы при экспериментальном сахарном диабете / Э. В. Супрун, А. Ф. Пиминов, Т. Д. Губченко, С. Н. Ролик // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 405-410.
 5. Безуглий П. О. Дезоксикортону ацетат / П. О. Безуглий, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 465.
 6. Бур’ян Г. О. Дакарбазин / Г. О. Бур’ян, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 460.
 7. Висвітлення застосування інноваційної технології BFS при викладанні дисципліни «фармацевтична технологія» слухачам циклів підвищення кваліфікації / В. О. Шевченко, С. М. Ролік, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 358.
 8. Гарна Н. В. Декспантенол / Н. В. Гарна, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 466.
 9. Горохова О. В.  Гризеофульвін / О. В. Горохова, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 442-443.
 10. Досвід проведення профорієнтаційної та агітаційної діяльності на циклах підвищення кваліфікації / С. М. Ролік, Г. І. Квітчата, С. І. Трутаєв та ін. // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 353. 10.pdf
 11. Изучение антиоксидантных эффектов ронколейкина у крыс с экспериментальным сахарным диабетом / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, Н. А. Цубанова и др. // Человек и лекарство : сб. материалов ХХІІІ Российского национального конгресса. Тезисы докладов, г. Москва, 11-14 апреля 2016 г. – М. : Видокс, 2016. – С. 204-205.
 12. Колісник О. В. Дексаметазон / О. В. Колісник, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 465-466.
 13. Леонова С. Г. Ролік С.М. Деквалінію хлорид / С. Г. Леонова, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 465.
 14. Методичні рекомендації для викладачів з тематики «Фармакогенетика» / Н. А. Цубанова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х., 2016. – 25 с.
 15. Особливості викладання фармакоекономіки на курсах підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / С. І. Трутаєв, Л. І. Шульга, С. М. Ролік, С. В. Плис // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : в 2 т. Т. 2. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 374.
 16. Особливості роботи куратора у системі післядипломного навчання / Т. Д. Губченко, С. І. Трутаєв, С. М. Ролік, І. Г. Пересадько // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 334.
 17. Розробка комбінованих оральних лікарських засобів на основі мельдонію та яблучної кислоти у полімерному пакуванні / В. О. Шевченко, С. М. Ролік, С. О. Повєткін, С. В. Плис // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 688-690.
 18. Сидоренко Л. В. Глутетимід / Л. В. Сидоренко, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 419.
 19. Типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності «Загальна фармація» / О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, А. В. Глущенко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 48 с.
 20. Шевченко В. А. Влияние процесса фильтрации на показатели качества оральных растворов в полиэтиленовых ампулах / В. А. Шевченко, С. Н. Ролик // Медицинская наука: достижения и перспективы : материалы XI науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с междунар. участием, посвящ. 25-летию государственной незвисимости Республики Таджикистан, г. Душанбе, 29 апреля 2016 г. – Душанбе : 2016. – С. 374.
 21. Шевченко В. О. Сучасні аспекти створення рідких лікарських засобів у полімерному пакуванні / B. О. Шевченко, С. М. Ролік, С. О. Повєткін // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 95-96.

Цубанова Н.А.

 1. Tsubanova N. Neuroprotective effect of spirocyclic derivative Oxindol on acute cerebral ischemia model / N. Tsubanova // Fundamental and applied studies in EU and CIS Countries : Proceedings of the VI international academic congress, UK, Cambridge, England, 24-26 May 2016, – Cambridge. university press, 2016 – Vol. VI. – P. 612-619. ISBN:  978-0-875-82782-7
 2. Берднік О. Г. Вивчення впливу нової антидіабетичної композиції за умов перорального глюкозного навантаження у щурів / О. Г. Бердник, Н. А. Цубанова // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матер. VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вересня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 7.
 3. Берднік О. Г. К вопросу о реалиях и перспективах современного фармацевтического рынка препратов для лечения сахарного диабета 2 типа / О. Г. Бердник, Н. А. Цубанова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С.252.3.pdf
 4. Берднік О. Г. Скринінгові дослідження з вибору складу та доз нової анти діабетичної композиції / О. Г. Бердник, Н. А. Цубанова // Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції : тези доп. VІІ Нац. конгресу патофізіологів України з міжнар. участю, м. Харків, 5-7 жовтня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 40.
 5. Динамика показателей энергетического метаболизма в тканях головного мозга крыс с экспериментальным сахарным диабетом на фоне коррекции ронколейкином / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, Н. А. Цубанова, О. В. Лукиенко // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского государств. Медицинского университета и 50-летию фармацевтического факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – Том ІІ. – С. 400-405.
 6. Дослідження ефективності нового гелю, що містить екстракт кори дуба та екстракт алое, за умов протамінового парадонтиту / Н. А. Цубанова, Н. В. Хохленкова, Д. С. Журенко, Іроко Імамузо Метью // Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – № 2 (43). – С.27-31. ISNN 2311-715X. 6.pdf
 7. Жукова Т. В.  Флунитразепам / Т. В. Жукова, Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1806-1807.
 8. Жукова Т. В. Нітрогліцерин / Т. В. Жукова, Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1183.
 9. Журенко Д. С. Влияние нового структурного аналога мелатонина на показатель летальности крыс с острой ишемией печени / Д. С. Журенко, Н. А. Цубанова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. –  С. 257.
 10. Журенко Д. С. Экстракт коры дуба как перспективный компонент в создании новых лекарственных препаратов / Д. С. Журенко, Н. А. Цубанова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. –  С. 258.
 11. Изучение антиоксидантных эффектов ронколейкина у крыс с экспериментальным сахарным диабетом / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, Н. А. Цубанова и др. // Человек и лекарство : сб. материалов ХХІІІ Российского национального конгресса. Тезисы докладов, г. Москва, 11-14 апреля 2016 г. – М. : Видокс, 2016. – С. 204-205.
 12. Костіна Т. А. Ноноксинол 9 / Т. А. Костіна, Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1189-1190.
 13. Методичні рекомендації для викладачів з тематики «Фармакогенетика» / Н. А. Цубанова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х., 2016. – 25 с.
 14. Микитенко О. Є. Нортриптиліну гідрохлорид / О. Є. Микитенко, Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.  1193.
 15. Перспективы и проблемы внедрения фармакогенетики в медицинскую практику / Н. А. Цубанова, Е. А Бурьян, Т. В. Севастьянова,  Л. В. Деримедведь // Рацинальная фармакотерапия. – 2016. – №1(38). – С.1-5. 15.pdf
 16. Просяник Л. Ф. Нові формати впровадження фармацевтичного самоврядування на державному і регіональному рівні / Л. Ф. Просяник,  П. С. Бойко, Н. А. Цубанова // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матеріали VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вересня 2016 р. –  Х. : НФаУ, 2016. – С. 278-279.
 17. Цубанова Н. А. Вітамінна недостатність / Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 331-334.
 18. Цубанова Н. А. Нанодіагностика / Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1131-1132.
 19. Цубанова Н. А. Рандомізація / Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1431-1432.
 20. Цубанова Н. А. Фітопрепарат нормотенсис в терапии єндометриоза / Н. А. Цубанова, А. В. Барская, Є. С. Цубанова // Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 4 листоп. 2016 р. – Х. : Вид-во ТОВ «Дім реклами», – С. 235.
 21. Цубанова Н. А. Хронічна венозна недостатність / Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.  1862-1864.
 22. Цубанова Н.А. Плацебо / Н.А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.  1313-1314.
 23. Шульга Л. И. Хронофармакологические методы. Применяемы для оптимизации гормональной терапии / Л. И. Шульга, Н. А. Цубанова, Е. В. Немченко // Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Харків, 4 листоп. 2016 р. – Х. : Вид-во ТОВ «Дім реклами», – С. 247.
 24. Экопатологии человека в аспекте фармацевтического загрязнения / Л. Ф. Просяник, Н. А. Цубанова,  А. Ф. Пиминов, Л. В. Евсеева // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 24-25 бер. 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. –  С. 257. 24.pdf

Шевченко В.О.

 1. Висвітлення застосування інноваційної технології BFS при викладанні дисципліни «фармацевтична технологія» слухачам циклів підвищення кваліфікації / В. О. Шевченко, С. М. Ролік, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 358. 1.pdf
 2. Застосування інноваційної технології BFS при створенні рідких лікарських засобів у полімерному пакуванні / В. О. Шевченко, С. О. Повєткін, К. А. Чіхладзе, Т. Д. Губченко // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : в 2 т. Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 426.2.pdf
 3. Розробка комбінованих оральних лікарських засобів на основі мельдонію та яблучної кислоти у полімерному пакуванні / В. О. Шевченко, С. М. Ролік, С. О. Повєткін, С. В. Плис // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 688-690.3.pdf
 4. Шевченко В. А. Влияние процесса фильтрации на показатели качества оральных растворов в полиэтиленовых ампулах / В. А. Шевченко, С. Н. Ролик // Медицинская наука: достижения и перспективы : материалы XI науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с междунар. участием, посвящ. 25-летию государственной незвисимости Республики Таджикистан, г. Душанбе, 29 апреля 2016 г. – Душанбе : 2016. – С. 374.4.pdf
 5. Шевченко В. О. Особливості процесу фільтрації при виробництві оральних розчинів у полімерних ампулах / В. О. Шевченко // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупіка. – 2016. – Вип. 26. – С. 282-286. ISSN 2227-7404. 5.pdf
 6. Шевченко В. О. Сучасні аспекти створення рідких лікарських засобів у полімерному пакуванні / B. О. Шевченко, С. М. Ролік, С. О. Повєткін // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 95-96.6.pdf

Шульга Л.І.

 1. Analysis of oromucosal medicinal products in solid dosage forms for therapeutic dentistry / L. I. Shulga, К. А. Chikhladze, S. М. Rolik, S. О. Povetkin // Вісник фармації. – 2016. – № 1. – С. 54–57. ISSN: 1562-7241. 1.pdf
 2. Introduction of distance learning in the post-graduate pharmaceutical education: possibilities, problems, advantages / O. F. Piminov, L. I. Shulga, S. I. Trutaiev, K. O. Burian // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 1. – С. 32–37. ISSN 2311-1127
 3. Аспекты дидактики в технологии преподавания элементов клинической фармакологии в последипломном образовании специалистов медицины / А. И. Квитчатая, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, О. В. Сокруто  // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 309– 312.
 4. Безценная Т. С. Экспериментальное обоснование применимости нового растительного сбора в стоматологической практике / Т. С. Безценная, Л. И. Шульга, А.Ф. Пиминов // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. –  С. 16–19.
  Методологічні аспекти проведення досліджень з визначення посилюючого антибактеріальний ефект фітозасобу компоненту / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, І. О. Журавель // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 77.
 5. Вивчення антибактеріальної активності рідини гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга та ін. // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 10-11 листоп. 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 345-346. 
 6. Викладання фармацевтичної інформації в післядипломній підготовці спеціалістів фармації / В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 362–363.
 7. Викладання фармацевтичної інформації в післядипломній підготовці спеціалістів фармації / В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 362–363.
 8. Висвітлення застосування інноваційної технології BFS при викладанні дисципліни «фармацевтична технологія» слухачам циклів підвищення кваліфікації / В. О. Шевченко, С. М. Ролік, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 358.
 9. Дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації та медицини як елемент розвитку суспільства  / В.  Якущенко, Л.  Шульга, П. Нартов, О. Пімінов // Sustainable Development : Social and Economic Changes : Monograph. / edited by W. Duczmal, T.  Pokusa, L.  Stepanenko. – Opole : Publishing House WSZiA w Opolu, – С. 413–418.
 10. Дистанційне навчання з позиції ефективного маркетингу освітніх послуг / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, О. Ф. Пімінов та ін. // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. статей IV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 223–225.
 11. Досвід проведення профорієнтаційної та агітаційної діяльності на циклах підвищення кваліфікації / С. М. Ролік, Г. І. Квітчата, С. І. Трутаєв та ін. // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 353.
 12. Досягнення сучасної фармацевтичної науки у створенні лікарських засобів рослинного походження для стоматології / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Т. С. Безценна та ін. // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : в 2 т. Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 272
 13. Електронний підручник (ЕП) в системі післядипломної підготовки спеціалістів фармації / Л. І. Шульга, В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, П. В. Нартов // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ХХХІІI Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів, м. Харків, 08 квітня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 229.
 14. Журавель І. О. Морфолого-анатомічні ознаки листя хости подорожникової (Hosta plantaginea (Lam.) Aschers.) та хости ланцетолистої (Hosta lancifolia Engl.) / І. О. Журавель, Л. І. Шульга, В. В. Процька // Інформаційний лист
  № 37–2016. – К., 2016. – 4 с.
 15. Значення навчально-методичного забезпечення у післядипломній підготовці провізорів та лікарів / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко  та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 730-733.
 16. Квитчатая А. И. Препараты ноотропного действия в донозологических состояниях / А. И. Квитчатая, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга //  Патофізіологія і фармація : шляхи інтеграції : тези доп. VII Нац. конгресу патофізіологів України з міжнар. участю, м. Харків, 5-7 жовт. 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 99.
 17. Методичні рекомендації для викладачів з тематики «Фармакогенетика» / Н. А. Цубанова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х., 2016. – 25 с.
 18. Місце та роль підвищення кваліфікації лікарів в наданні якісної медичної допомоги населенню / Г. І. Квітчата, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, О. В. Немченко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 339–340.
 19. Особливості викладання фармакоекономіки на курсах підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / С. І. Трутаєв, Л. І. Шульга, С. М. Ролік, С. В. Плис // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : в 2 т. Т. 2. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 374. 19.pdf
 20. Отримання екстрактів з трави омели білої та вивчення їх протимікробної та протитуберкульозної активності / Д. В. Упир, Л. І. Шульга, А. В. Мартинов, Н. А. Домар // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : в 2 т. Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 146.20.pdf
 21. Присич К. С. Определение потребительских предпочтений в отношении зубных паст с растительными экстрактами / К. С. Присич, Л. И. Шульга // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 219.21.pdf
 22. Присіч К. С. Аналіз фірмової структури фармацевтичного ринку зубних паст із рослинними екстрактами / К. С. Присіч, С. В. Прокопець, Л. І. Шульга // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. статей IV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 431–432.
 23. Присіч К. С. Теоретичні аспекти розробки екстракційного засобу з родовика кореневищ та коренів / К. С. Присіч, Л. І. Шульга // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 21-23 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 202–203.
 24. Розгляд фахової термінології як аспекту вдосконалення професійної компетенції спеціалістів фармації та медицини / О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко, Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 351–352.
 25. Роль дистанційних методів навчання в сучасній освіті / О. Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 322.
 26. Система фармаконагляду як фактор попередження виникнення ускладнень та наслідків неінфекційних захворювань / О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата, Л. І. Шульга, В. А. Якущенко // Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 4 листоп. 2016 р. – Х. : Вид-во ТОВ «Дім реклами», 2016. – С.156.
 27. Специфика работы преподавателя дистанционной формы обучения в системе повышения квалификации специалистов фармации / Н. А. Домар, Л. И. Шульга, В. А. Якущенко, А. Ф. Пиминов // Фармацевтическое образование, наука и практика: горизонты развития : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященной 50-летию фармацевтического факультета КГМУ, г. Курск, 20–21 октября 2016 г. – Курск : ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 644-648.
 28. Стан вітчизняного ринку лікарських засобів, що використовуються при вестибулярних розладах / Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, К. О. Бур’ян  // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2016. – Вип. 26. – С. 215–220. ISSN 2227-7404
 29. Тестовий контроль як засіб діагностики освітньо-професійної підготовки спеціалістів фармації та медицини на післядипломному етапі / Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко, Т. Д. Губченко, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 359.29.pdf
 30. Технологические аспекты получения водного извлечения из стоматологического сбора / Т. С. Безценная, Л. И. Шульга, А.Ф. Пиминов, О. В. Лукиенко // Актуальные проблемы современной науки в 21 веке : сб. материалов 10-й междунар. науч.-практ. конф., г. Махачкала, 30 апреля 2016 г. – Махачкала : ООО «Апробация», 2016. – С. 235–236.
 31. Типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності «Загальна фармація» / О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, А. В. Глущенко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 48 с.
 32. Упыр Д. В. Сравнительное изучение токоферолов, стероидов и тритерпеноидов сырья Viscum Album, заготовленного в Украине с различных деревьев- хозяев / Д. В. Упыр, А. В. Мартынов, Л. И. Шульга // Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации : материалы республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 18 ноября 2016 г. – Тошкент : 2016. – С. 107-108.
 33. Шульга Л. И. Хронофармакологические методы. Применяемы для оптимизации гормональной терапии / Л. И. Шульга, Н. А. Цубанова, Е. В. Немченко // Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Харків, 4 листоп. 2016 р. – Х. : Вид-во ТОВ «Дім реклами», – С. 247.
 34. Шульга Л. И. Научное обоснование выбора сырьевого источника как стадия процесса создания растительной субстанции и фитопрепарата / Л. И. Шульга,  К. С. Присич, Т. Д. Губченко  // Университетская наука : взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 146–151. 34.pdf
 35. Шульга Л. І. Ганеманн Христіан Фрідріх Самуель / Л. І. Шульга // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 360.
 36. Шульга Л. І. До питання обґрунтування концентрації екстрагенту при одержанні фітозасобу на основі SANGUISORBAE L. / Л. І. Шульга, К. С. Присіч // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 10-11 листопада 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 168.
 37. Шульга Л. І. Інтеграція гомеопатичного методу лікування в післядипломну освіту спеціалістів охорони здоров’я / Л. І. Шульга, В. А. Якущенко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 360-361. 37.pdf
 38. Шульга Л. І. Нанобіотехнологія / Л. І. Шульга // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016.  –  С. 1131.
 39. Шульга Л. І. Нанороботи / Л. І. Шульга // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1134.
 40. Шульга Л. І. Пілюлі / Л. І. Шульга // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. –  С. 1301-1302.
 41. Шульга Л.І. Розробка лікарських засобів у формі зборів : обґрунтування вибору складових компонентів /  Л. І. Шульга, І. О. Журавель, С. І. Трутаєв // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2016. – Вип. 26. – С. 293–298. ISSN 2227-7404. 41.pdf

Якущенко В.А.

 1. Вивчення антибактеріальної активності рідини гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга та ін. // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 10-11 листоп. 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 345-346. 
 2. Вивчення стерильності сублімованого порошку та відгону (рідкої частини) гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, П. В. Нартов, С.І. Трутаєв // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С.100–101.2.pdf
 3. Викладання фармацевтичної інформації в післядипломній підготовці спеціалістів фармації / В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 362–363.3.pdf
 4. Викладання фармацевтичної інформації в післядипломній підготовці спеціалістів фармації / В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 362–363.
 5. Дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації та медицини як елемент розвитку суспільства  / В.  Якущенко, Л.  Шульга, П. Нартов, О. Пімінов // Sustainable Development : Social and Economic Changes : Monograph. / edited by W. Duczmal, T.  Pokusa, L.  Stepanenko. – Opole : Publishing House WSZiA w Opolu, – С. 413–418.
 6. Дистанційне навчання з позиції ефективного маркетингу освітніх послуг / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, О. Ф. Пімінов та ін. // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. статей IV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 223–225.
 7. Електронний підручник (ЕП) в системі післядипломної підготовки спеціалістів фармації / Л. І. Шульга, В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, П. В. Нартов // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ХХХІІI Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів, м. Харків, 08 квітня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 229.
 8. Значення навчально-методичного забезпечення у післядипломній підготовці провізорів та лікарів / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко  та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 730-733.8.pdf
 9. Нартов П. В. Можливості діагностики менінгококового та пневмококового менінгіту в пробах цереброспінальної рідини та сироватки крові методом ПЛР / П. В. Нартов, В. А. Якущенко // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2016. – Вип. 25, кн. 2. – С. 163-167. ISSN 2227-7404
 10. Перспективи імпортозаміщення LAL-теста вітчизняними аналогами / П. В. Нартов, В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата // Менеджмент та маркетинг сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. робіт ІV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 року. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 271-273.10.pdf
 11. Розгляд фахової термінології як аспекту вдосконалення професійної компетенції спеціалістів фармації та медицини / О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко, Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 351–352.
 12. Самостійна робота слухачів в післядипломній підготовці провізорів та лікарів / В. А. Якущенко, К. О. Бур’ян, О. Ф. Пімінов и др. // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матеріали VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вер. 2016 р. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 382.12.pdf
 13. Система фармаконагляду як фактор попередження виникнення ускладнень та наслідків неінфекційних захворювань / О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата, Л. І. Шульга, В. А. Якущенко // Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 4 листоп. 2016 р. – Х. : Вид-во ТОВ «Дім реклами», 2016. – С.156.
 14. Специфика работы преподавателя дистанционной формы обучения в системе повышения квалификации специалистов фармации / Н. А. Домар, Л. И. Шульга, В. А. Якущенко, А. Ф. Пиминов // Фармацевтическое образование, наука и практика: горизонты развития : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященной 50-летию фармацевтического факультета КГМУ, г. Курск, 20–21 октября 2016 г. – Курск : ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 644-648.
 15. Стан вітчизняного ринку лікарських засобів, що використовуються при вестибулярних розладах / Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, К. О. Бур’ян  // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2016. – Вип. 26. – С. 215–220. ISSN 2227-7404
 16. Типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності «Загальна фармація» / О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, А. В. Глущенко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 48 с.
 17. Шульга Л. І. Інтеграція гомеопатичного методу лікування в післядипломну освіту спеціалістів охорони здоров’я / Л. І. Шульга, В. А. Якущенко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 360-361.
 18. Якущенко В. А. Вивчення деяких технологічних показників порошку гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2016. – Вип. 26. – С. 298–302. ISSN 2227-7404
 19. Якущенко В. А. Лабораторія на чипі / В. А. Якущенко // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.  933.
 20. Якущенко В. А. Наноматеріали / В. А. Якущенко // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1132-1133.

 

Публикации за 2015 р.

 Статті у закордонних виданнях

1. Burian K. O. Key aspects of the launch biosimilars in the pharmaceutical market of Ukraine / K. O. Burian // Scientific and educational journal «The progressive researches «Science & Genesis». – Prague (Czech Republic). – 2015. – № 1.– Р. 21–24.
2. Treating chronic fatigue syndrome. Aromatherapy. Using essential oils / N. A. Tsubanova, T. V. Sevastyanova, E. S. Tsubanova, O. V. Lukienko // Аромакоррекция психофизического состояния человека : мат. V междунар. науч.-практ. конф, Ялта 27–29 октября 2015 г. – Ялта, 2015 – P. 51–53.
3. Безценная Т. С. К вопросу стандартизации комплексного фитосредства «Дента-Фит» / Т. С. Безценная, Л. И. Шульга, А. Ф. Пиминов // Инновации в медицине и фармации – 2015 : материалы дистанционной науч.-практ. конф. студентов и молодых учёных. – Минск : БГМУ, 2015. – С. 787–790.
4. Бур’ян К. О. Дослідження показників якості та вивчення стабільності вагінальних супозиторіїв з флуконазолом та хлоргексидину біглюконатом / К. О. Бур’ян // Sceintific journal ScienceRise. – 2015. – № 10/6(15). – С. 4–8.
5. Изучение совместимости полимерного материала первичной упаковки для жидких лекарственных средств // В. А. Шевченко, В. С. Бондарь, Л. И. Шульга, С. Н. Ролік // Научные ведомости БелГУ Медицина Фармация. – 2015. – № 4(201), Вып. 29. – С. 199–201.
6. Подходы к созданию таблетированной лекарственной формы на основе новой растительной субстанции / Е. А. Чихладзе, Л. Н. Горячая, Л. И. Шульга // Современная фармация : проблемы и перспективы развития : материалы V Межрегион. науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Владикавказ, 29–30 мая 2015 г. – Владикавказ, 2015. – С. 245–248.
7. Супрун Э. В. Вульвовагинальный кандидоз: выбор системного антимикотика / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2015. – № 3 (15). – С. 14–17.
8. Супрун Э. В. Дорсалгия: современные аспекты комбинированной терапии. Нейромультивит: эффективная помощь при болях в спине / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2015. – № 2 (14). – С. 29–32.
9. Супрун Э. В. О чем надо думать женщине / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2015. – № 2 (14). – С. 44–48.
10. Супрун Э. В. Оепарол фемина – капсула красоты и здоровья / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2015. – № 1 (13). – С. 100–104.
11. Супрун Э. В. Дефицит магния – проблемы и их решение / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2015. – № 1 (13). – С. 54–58.
12. Супрун Э. В. Как эффективно помочь при эректильной дисфункции? / Э. В. Супрун. // Аптеки Казахстана. – 2015. – № 1 (13). – С. 34–41.
13. Супрун Э. В. Помогаем предупредить осложнения ОРВИ с учетом резистентности к антимикробным препаратам / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2015. – № 1 (13). – С. 58–61.
14. Tsubanova N. A. Study of cerebroprotective activity of the new structural analogues of melatonin / N. A. Tsubanova // Scientific journal «The progressive researches «Sciense & Genesis». – 2015. – №1. – P. 50–52.


Статті у вітчизняних виданнях


1. Безценна Т. С. Ідентифікація флавоноїдних речовин та ефірних олій у зборі «Дента-Фіт» методом тонкошарової хроматографії / Т. С. Безценна, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов // Світова медицина : сучасні тенденції та фактори розвитку : зб. тез наук. робіт учасників міжнарод. наук.-практ. конф., м. Львів, 30–31 січн. 2015 р. – Львів, 2015. – С. 81–83.
2. Бур’ян К. О. Аналіз кількісного складу вітаміну С в апельсинових соках вітчизняних виробників / К. О. Бур’ян // Фітотерапія. Часопис. – 2015. – № 3. – С. 65–68.
3. Використання полімерного первинного пакування у виробництві парентеральних лікарських засобів / В. О. Шевченко, В. С. Бондар, С. М. Ролік, С. О. Повєткін // Збір. наук. пр. співробітників НМАПО імені П. Л. Шупіка. – 2015. – Вип. 24, Книга 5. – С. 257–261.Завантажити
4. Медико-біологічні дисципліни у післядипломній освіті з позиції системи управління якістю у вузах / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ХХХIІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю, м. Харків, 21 травня 2015 р. – Х. : НФаУ, 2015. – С. 378–382.
5. Рослинні екстракти у фармакотерапії стоматологічних захворювань / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, К. А. Чіхладзе, С. В. Плис // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2015. – Вип. 24, книга № 5. – С. 176–184.Завантажити
6. Цубанова Н. А. Особенности тематического наполнения циклов повышения квалификации в системе последипломного образования семейных врачей / Н.А. Цубанова // Семейная медицина. – 2015. – № 5(55). – С. 131–133.
7. Шульга Л. І. Методологічні підходи до вибору складових рослинного збору / Л. І. Шульга // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2015. – Вип. 24, книга № 5. – С. 562–566.
8. Якущенко В. А. Мікроскопічне та органолептичне вивчення свіжоотриманого ПГТШ та після зберігання / В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, Т. Д. Губченко // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2015. – Вип. 24, книга № 4. – С. 315–320.
9. Shulga L. I. Identification of effective dilutions of dental herbal remedy with antimicrobial activity [Електронний ресурс] / L. I. Shulga // Annals of Mechnikov Institute. – 2015. – № 2. – P. 237–241. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ami_2015_2_46.pdf
10. Цубанова Н. А. Дослідження впливу комплексу поліфенолів винограду культурного за умов експериментальної глутаматної ексайтотоксичності / Н. А. Цубанова, А. Л. Загайко, Е. С. Цубанова // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 1(36). – С. 39–42.
11. Цубанова Н. А. Хронофармакология. Возможности и перспективы хронотерапевтического подхода в кардиологии / Н. А. Цубанова // Сімейна медицина. – 2015. – № 2(58). – С.182–186.
12. Цубанова Н. А. Лекарственные взаимодействия встречающиеся при проведении антигипертензионной терапии / Н. А. Цубанова // Сімейна медицина. – 2015. – № 3(59). – С.115–122.
13. Цубанова Н. А. Дослідження впливу мелатоніну за умов гострої печінкової недостатності у щурів / Н. А. Цубанова // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 2(37). – С. 60–63.
14. Цубанова Н. А. Нанодіагностика [Електронний ресурс] / Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – Режим доступу : http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/7295/nanodiagnostika