За 2017 р.

Тези у закордонних виданнях

Безкровная Е. С. Перспективы создания нового растительного препарата для гастро-энтерологической практики / Е. С. Безкровная // Роль молодёжи в развитии медицинской науки : материалы XII науч.-практ. конф. молодых учёных и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с междунар. участием, посвящённой «Году молодёжи», Душанбе, 28 апреля 2017 г. – Душанбе : Типография ТГМУ им. Абуали ибни Сино, 2017. – С. 285.

Безкровная К. С. Экспериментальное обоснование выбора концентрации екстрагента новой растительной субстанции: методологический аспект / К. С. Безкровная, Л. И. Шульга // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.–практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 148-149.

Бондарев Е. В. Экспериментальное обоснование применения глюкозамина гидрохлорида как средства ноотропного действия / Е. В Бондарев. // Роль молодёжи в развитии медицинской науки : материалы XII науч.-практ. конф. молодых учёных и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с междунар. участием, посвящённой «Году молодёжи», Душанбе, 28 апреля 2017 г. – Душанбе : Типография ТГМУ им. Абуали ибни Сино, 2017. – С. 286-287.

Домар Н. А. Направления усовершенствования фармацевтического последипломного образования / Н. А. Домар, Е. А. Бурьян, Л. И. Шульга // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 86-88.

Пиминов А. Ф. Компетентнстный подход в системе непрерывного фармацевтического образования / А. Ф. Пиминов, С. В. Огарь, Л. И. Шульга // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 94-96.

Якущенко В. А. Технологические свойства порошка гусениц тутового шелкопряда в зависимости от условий криопереработки исходного сырья / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, А. Ф. Пиминов // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 160-161.

Тези у вітчизняних виданнях

Bezkrovna K. S. Methodological aspects of the drugs development – as an initial stage of the new herbal remedy creation / K. S.  Bezkrovna // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доповідей XXIV міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів : в 2-х. т., м. Харків, 20 квітня 2017 р. – Х. : Вид-во НФаУ. – 2017. – Vol. 1. – P. 55.

Burian G. O. Prospects of creation of new ophthalmic medicines with nanoparticles / G. O. Burian, K. O. Burian // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали Української наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2017 р. – X., 2017. – С. 10.

The role of motivation factors in the formation of professional competence specialist of pharmacy / S. N. Rolik, L. I. Shulga, T. D. Gubchenko et al. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 147-149.

Агрегація тромбоцитів під впливом препаратів глюкозаміну гідрохлориду та ацетилсаліцилової кислоти  при гострій холодовій травмі / Є. В. Бондарів, С. Ю. Штриголь, І. А. Зупанець, І. А. Отрішко // Фармакоекономіка в Україні : стан та перспективи розвитку : матеріали IX наук.- практ. конф., м. Харків, 23 березня 2017 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – C.187-188.

Аналіз основних соціально – економічних характеристик пероральних цукрознижуючих лікарських засобів  та тенденції їх споживання в Україні / Л. В. Яковлева, Н. А. Цубанова, О. Г. Бердник та ін. // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. м. Харків, 25-28 квітня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 37-53.

Барковська О. Я. Теоретико-прикладні аспекти формування компетентностей на основі експертного опитування / О. Я. Барковська., С. В. Огарь, О. Ю. Рогуля  // Застосування компетентнісного підходу в освітній практиці при викладанні фундаментальних дисциплін ВНЗ : всеукр. наук.-методична інтернет-конф., м. Харків, 24 листопада 2017 р. – Х., 2017 – С. 104-105.

Бондарев Е. В. Антиоксидантные и антигипотермические свойства глюкозамина гидрохлорида и ацетилсалициловой кислоты в условиях острой холодовой травмы / Е. В. Бондарев, С. Ю. Штрыголь // Щорічні терапевтичні читання: медикаментозна та немедикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд в майбутнє : матеріали наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів, м. Харків, 20 квітня 2017 р. – С. 38.

Бондарєв Є. В. Фригопротекорні властивості глюкозаміну гідрохлориду, «Глюкозаміну-С БХФЗ» та ацетилсаліцилової кислоти за умов гострої холодової травми / Є. В. Бондарєв, С. Ю. Штриголь // Фармакологія 2017 – крок у майбутнє : тези доповідей V національного з’їзду фармакологів України, м. Запоріжжя, 18-20 жовтня 2017 р. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2017 . – С. 11-12.

Бур’ян К. О. Відмінності мотивації самостійної роботи студентів ВНЗ й спеціалістів на післядипломному рівні / К. О. Бур’ян, А. С. Глазкова, Г. О. Бур’ян // Застосування компетентнісного підходу в освітній практиці при викладанні фундаментальних дисциплін ВНЗ : всеукр. наук.-методична інтернет-конф., м. Харків, 24 листопада 2017 р. – Х., 2017. – С. 96-97.

Вивчення антимікробної активності порошку гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга та ін. // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 14–15 листопада 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 218.

Вивчення протизапальної активності нових похідних оксамінових кислот / Е. В. Супрун, О. М. Литвинова, Г. П. Фомина та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. : в 2-х т., м. Харків, 30-31 березня 2017 р., – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 310.

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в післядипломній освіті фахівців фармації / К. О. Бур’ян, О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків,16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 92-93.

Вторичная профилактика тромбоэмболических осложнений у больных с кровотечениями / А. И. Квитчатая, Д. В. Оклей, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга // Фармакологія 2017 – крок у майбутнє : тези доповідей V національного з’їзду фармакологів України, м. Запоріжжя, 18-20 жовтня 2017 р. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2017 . – С. 59-60.

Домар Н. А. Актуальні питання створення лікарських засобів на основі наносистем в аспекті професійного удосконалення фахівців фармацевтичного сектору / Н. А. Домар, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19–20 квітня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 19.

Домар Н. А. Особливості застосування нанопрепаратів в лікуванні онкозахворювань / Н. А. Домар, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 14-15 листопада 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 72.

Журенко Д. С. Дослідження дозозалежної мембраностабілізувальної дії екстракту алое / Д. С. Журенко, Н. А. Цубанова, Т. В. Севаст'янова // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., в 2-х. т., м. Харків, 30-31 березня 2017 р., – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 116.

Значение «Лексикона специалиста фармации и медицины» в практико-ориентированной последипломной подготовке провизоров / Л. И. Шульга, В. А. Якущенко, О. В. Лукиенко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 86-88.

Значимість викладача в післядипломній освітній діяльності / Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, О. В. Лукієнко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 79.

Лукієнко О. В. Викладання тематики «Гомеопатичні лікарські засоби» в системі післядипломної освіти / О. В. Лукієнко, Л. І. Шульга // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 129-130.

Методическое обеспечение дистанционного обучения специалистов фармации и медицины на этапе последипломной подготовки / В. А. Якущенко, Л. И. Шульга, А. И. Квитчатая и др. / Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали ІІІ всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 20-21 квітня 2017 р. – Х. : ХНУ імені Каразіна, 2017. – С. 20-21.

Методичні рекомендації для викладачів системи післядипломної підготовки спеціалістів медицини як засіб підвищення їх професійної майстерності / Г. І. Квітчата, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 22-23.

Напрямки та перспективи створення нових офтальмологічних препаратів з наночастками / К. О. Бур’ян, Н. А. Домар, О. Ф. Пімінов, І. Г. Пересадько // Промислова фармація: Етапи становлення та майбутнє: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 24-25.

Обґрунтування доцільності створення густого екстракту родовика за результатами дослідження репаративної активності / К. С. Безкровна, Л. І. Шульга, К. Ю. Юрченко та ін. // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 14-15 листоп. 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017 . – С. 26-27.

Оптимізація проведення аудиторної самостійної роботи слухачів на циклах тематичного удосконалення – підґрунтя формування професійних якостей / Н. А. Домар, Л. І. Шульга, С. В. Огарь та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)» : наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 14-15.

Особливості викладання клінічної фармакології в системі післядипломної освіти лікарів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Г. І. Квітчата та ін. // Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 13-14 квітня 2017 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 59-61.

Особливості сучасної системи підвищення кваліфікації в умовах безперервної фармацевтичної освіти / С. В. Огарь, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 40-42.

Перспективи використання наноконтейнерів у створенні таргетних лікарських препаратів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, В. А. Якущенко та ін. // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали Української наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2017 р. – X., 2017. – С. 33.

Пімінов О. Ф. Актуальні питання військово-медичної підготовки спеціалістів фармації у системі післядипломної освіти / О. Ф. Пімінов, Г. Я. Подгайний // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відео конференц-зв’язку) : матеріали ХІV Всеукр. наук-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 р. : у 2-х т. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 367-368.

Пімінов О. Ф. Запровадження іспиту «Крок-3 ФАРМАЦІЯ» в підготовці провізора-інтерна / О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, С. В. Огарь // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відео конференц-зв’язку) : матеріали ХІV Всеукр. наук-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 р. : у 2 т.  – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 280-281.

Пімінов О. Ф. Стандарти управління якістю у практиці аптечних закладів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, С. В. Огарь // Управління якістю у фармації : матеріали ХІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 130.

Пімінов О. Ф. Шляхи удосконалення системи якості навчання фахівців фармацевтичної галузі / О. Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика / Тraining Specialists Of Pharmacy In Concept «Life Long Learning»: Science, Education, Practice : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 43-45.

Просяник Л. Ф. Деякі аспекти щодо актуалізації проблеми безпечної утилізації непридатних лікарських засобів в Україні / Л. Ф. Просяник, Н. А. Цубанова // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (long life learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 213-215.

Розробка складу орального лікарського засобу в полімерних контейнерах / В. О. Шевченко, С. О. Повєткін, О. Ф. Пімінов та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 267-269.

Створення виробів медичного призначення, біологічно активних добавок, харчових продуктів спеціального призначення - актуальні напрямки збереження здоров’я та підвищення адаптаційно-компенсаторних можливостей організму військовослужбовців / Є. В. Бондарєв, С. Ю. Штриголь, В. В. Євлаш та ін. // Актуальні проблеми тилового забезпечення національної гвардії України : зб. наук. праць круглого столу академії Нацгвардії, м. Харків, 26 червня 2017 р. – Х., 2017. – С.49-51.

Супрун Э. В. Цитогенетическая характеристика детей, больных сахарным диабетом I типа / Э. В. Супрун, В. И. Ковалева, В. В. Козар // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 березня 2017 року : у 2-х. т. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 311.

Сучасні підходи до викладання тематики нових фармацевтичних технологій на курсах підвищення кваліфікації фахівців фармації та медицини / О. Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 березня 2017 року : у 2-х. т. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 265.

Цубанова Н. А. Возможности терапии климактерических нарушений фитопрепаратом «Нормоцикл» / Н. А. Цубанова, А. В. Барская, Э. С. Цубанова // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2-х т., м. Харків, 30-31 березня 2017 року. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 344.

Цубанова Н. А. Основні аспекти викладання розділу «Фармакогенетика» у системі післядипломної освіти / Н. А. Цубанова, Л. І. Шульга // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 71-72.

Шульга Л. І. Формування професійних компетентностей провізорів-інтернів при виконанні самостійної роботи з курсу «Фармацевтична технологія» / Л. І. Шульга, С. В. Огарь, О. В. Лукієнко // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відео конференц-зв’язку) : матеріали ХІV Всеукр. наук-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, м. Тернопіль, 18-19 трав. 2017 р. : у 2-х т. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 312-313.

Шульга Л. И. Управление временем как залог успешного обучения / Л. И. Шульга, Т. В. Колычева, С. В. Огарь // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 80-82.

Шульга Л. І. Деякі аспекти розробки навчально-методичних матеріалів до виконання самостійної роботи слухачами системи післядипломної освіти / Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 83-85.

 

За 2016 р.

Тези у закордонних виданнях

Изучение антиоксидантных эффектов ронколейкина у крыс с экспериментальным сахарным диабетом / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, Н. А. Цубанова и др. // Человек и лекарство : сб. материалов ХХІІІ Российского национального конгресса. Тезисы докладов, г. Москва, 11-14 апреля 2016 г. – М. : Видокс, 2016. – С. 204-205.

Особенности митопротективной активности ронколейкина  / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко, А. Ф. Пиминов, Т. Д. Губченко // Человек и лекарство : сб. материалов ХХІІІ Российского национального конгресса. Тезисы докладов, г. Москва, 11-14 апреля 2016 г. – М. : Видокс, 2016. – С. 205.

Супрун А. С. Антиоксидантная эффективность рецепторного антагониста интерлейкина-1 / А. С. Супрун, И. Ф. Беленичев, Э. В. Супрун // Человек и лекарство : сб. материалов ХХІІІ Российского национального конгресса. Тезисы докладов, г. Москва, 11-14 апреля 2016 г. – М. : Видокс, 2016. – С. 204.

Технологические аспекты получения водного извлечения из стоматологического сбора / Т. С. Безценная, Л. И. Шульга, А.Ф. Пиминов, О. В. Лукиенко // Актуальные проблемы современной науки в 21 веке : сб. материалов 10-й междунар. науч.-практ. конф., г. Махачкала, 30 апреля 2016 г. – Махачкала : ООО «Апробация», 2016. – С. 235–236.

Шевченко В. А. Влияние процесса фильтрации на показатели качества оральных растворов в полиэтиленовых ампулах / В. А. Шевченко, С. Н. Ролик // Медицинская наука: достижения и перспективы : материалы XI науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с междунар. участием, посвящ. 25-летию государственной незвисимости Республики Таджикистан, г. Душанбе, 29 апреля 2016 г. – Душанбе : 2016. – С. 374.

Упыр Д. В. Сравнительное изучение токоферолов, стероидов и тритерпеноидов сырья Viscum Album, заготовленного в Украине с различных деревьев- хозяев / Д. В. Упыр, А. В. Мартынов, Л. И. Шульга // Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации : материалы республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 18 ноября 2016 г. – Тошкент, 2016. – С. 107-108.

Тези у вітчизняних виданнях

Fahem Chaima. Comparative estimation of terbinafine hydrochloride quantification dy titrimetric methods / Fahem Chaima, G.O. Burain, K.O. Burian // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доповідей XXIII міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, м. Харків, 21 квітня 2016. : В 2 т., Т.1. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – C. 172.

Suprun E. Effectievenes of antihypoxic activity of IL-1Ra and IL-2 in experimental hemorrhagic stroke / E. Suprun, I. Belenichev, A. Suprun // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вересня 2016 р. : у 2 т. Т. 2. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 149.

Suprun E. Features in afterischemic activity of IL-1Ra and IL-2 in experimental hemorrhagic stroke / E. Suprun, A. Suprun // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 бер. 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 246.

Suprun E. V. Effectievenes of afterischemic activity of IL-2 in experimental diabetes and cerebral ischemia / E. V. Suprun, S. V. Tereshchenko // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 бер. 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 247.

The influence of IL-2 (Roncoleukin) on the ratio of the glutathione system, enrgy metabolism and oxidative modification of proteins in rat brain cells against a background of experimental hyperglycemia / E. V. Suprun, S. V. Tereshchenko, T. D. Gubchenko, Bayramov Rovshan // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вересня 2016 р. : у 2 т. Т. 2. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 150.

Берднік О. Г. Вивчення впливу нової антидіабетичної композиції за умов перорального глюкозного навантаження у щурів / О. Г. Бердник, Н. А. Цубанова // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матер. VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вересня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 7.

Берднік О. Г. Скринінгові дослідження з вибору складу та доз нової анти діабетичної композиції / О. Г. Бердник, Н. А. Цубанова // Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції : тези доп. VІІ Нац. конгресу патофізіологів України з міжнар. участю, м. Харків, 5-7 жовтня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 40.

Берднік О. Г. К вопросу о реалиях и перспективах современного фармацевтического рынка препратов для лечения сахарного диабета 2 типа / О. Г. Бердник, Н. А. Цубанова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С.252.

Вивчення антибактеріальної активності рідини гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга та ін. // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 10-11 листоп. 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 345-346.

Вивчення стерильності сублімованого порошку та відгону (рідкої частини) гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, П. В. Нартов, С.І. Трутаєв // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 100–101.

Викладання фармацевтичної інформації в післядипломній підготовці спеціалістів фармації / В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 362–363.

Висвітлення застосування інноваційної технології BFS при викладанні дисципліни «фармацевтична технологія» слухачам циклів підвищення кваліфікації / В. О. Шевченко, С. М. Ролік, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 358.

Дистанційне навчання з позиції ефективного маркетингу освітніх послуг / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, О. Ф. Пімінов та ін. // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. статей IV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 223–225.

Досвід проведення профорієнтаційної та агітаційної діяльності на циклах підвищення кваліфікації / С. М. Ролік, Г. І. Квітчата, С. І. Трутаєв та ін. // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 353.

Досягнення сучасної фармацевтичної науки у створенні лікарських засобів рослинного походження для стоматології / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Т. С. Безценна та ін. // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : у 2 т. Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 272.

Електронний підручник (ЕП) в системі післядипломної підготовки спеціалістів фармації / Л. І. Шульга, В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, П. В. Нартов // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ХХХІІI Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів, м. Харків, 08 квітня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 229.

Журенко Д. С. Влияние нового структурного аналога мелатонина на показатель летальности крыс с острой ишемией печени / Д. С. Журенко, Н. А. Цубанова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. –  С. 257.

Журенко Д. С. Экстракт коры дуба как перспективный компонент в создании новых лекарственных препаратов / Д. С. Журенко, Н. А. Цубанова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. –  С. 258.

Застосування інноваційної технології BFS при створенні рідких лікарських засобів у полімерному пакуванні / В. О. Шевченко, С. О. Повєткін, К. А. Чіхладзе, Т. Д. Губченко // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : у 2 т. Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 426.

Квитчатая А. И. Препараты ноотропного действия в донозологических состояниях / А. И. Квитчатая, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга //  Патофізіологія і фармація : шляхи інтеграції : тези доп. VII Нац. конгресу патофізіологів України з міжнар. участю, м. Харків, 5-7 жовт. 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 99.

Кузнецова В. М. Пропаганда здорового способу життя / В. М. Кузнецова, Д. В. Упир // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матер. I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 321.

Лікарські терапевтичні системи на фармацевтичному ринку України / Н. А. Домар, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Д. В. Упир // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 46.

Лукієнко О. В. До питання теорії створення лікарських косметичних засобів: значення фармацевтичних факторів / О. В. Лукієнко, Т. Д. Губченко, І. Г. Пересадько // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 66.

Методологічні аспекти проведення досліджень з визначення посилюючого антибактеріальний ефект фітозасобу компоненту / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, І. О. Журавель // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 77.

Місце та роль підвищення кваліфікації лікарів в наданні якісної медичної допомоги населенню / Г. І. Квітчата, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, О. В. Немченко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 339–340.

Особливості викладання фармакоекономіки на курсах підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / С. І. Трутаєв, Л. І. Шульга, С. М. Ролік, С. В. Плис // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : у 2 т. Т. 2. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 374.

Особливості роботи куратора у системі післядипломного навчання / Т. Д. Губченко, С. І. Трутаєв, С. М. Ролік, І. Г. Пересадько // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 334.

Отримання екстрактів з трави омели білої та вивчення їх протимікробної та протитуберкульозної активності / Д. В. Упир, Л. І. Шульга, А. В. Мартинов, Н. А. Домар // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : у 2 т. Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 146.

Перспективи імпортозаміщення LAL-теста вітчизняними аналогами / П. В. Нартов, В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата // Менеджмент та маркетинг сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. робіт ІV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 року. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 271-273.

Пивень Е. П. Анализ покупательского поведения посетителей аптечных учреждений / Е. П. Пивень, К. С. Присич // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. ст. ІV Міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 428–430.

Присич К. С. Определение потребительских предпочтений в отношении зубных паст с растительными экстрактами / К. С. Присич, Л. И. Шульга // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 219.

Присіч К. С. Аналіз фірмової структури фармацевтичного ринку зубних паст із рослинними екстрактами / К. С. Присіч, С. В. Прокопець, Л. І. Шульга // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. статей IV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 431–432.

Присіч К. С. Теоретичні аспекти розробки екстракційного засобу з родовика кореневищ та коренів / К. С. Присіч, Л. І. Шульга // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 21-23 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 202–203.

Просяник Л. Ф. Нові формати впровадження фармацевтичного самоврядування на державному і регіональному рівні / Л. Ф. Просяник,  П. С. Бойко, Н. А. Цубанова // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матеріали VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вересня 2016 р. : у 2 т. Т. 1. –  Х. : НФаУ, 2016. – С. 278-279.

Розгляд фахової термінології як аспекту вдосконалення професійної компетенції спеціалістів фармації та медицини / О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко, Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 351–352.

Роль дистанційних методів навчання в сучасній освіті / О. Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 322.

Самостійна робота слухачів в післядипломній підготовці провізорів та лікарів / В. А. Якущенко, К. О. Бур’ян, О. Ф. Пімінов и др. // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матеріали VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вер. 2016 р. : у 2 т. Т. 2.  – Харків: НФаУ, 2016. – С. 382.

Система фармаконагляду як фактор попередження виникнення ускладнень та наслідків неінфекційних захворювань / О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата, Л. І. Шульга, В. А. Якущенко // Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 4 листоп. 2016 р. – Х. : Вид-во ТОВ «Дім реклами», 2016. – С. 156.

Супрун Е. В. Значення раціонального лабораторного супроводу імунокорегуючої терапії / Е. В. Супрун, С. В. Терещенко // Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування : матеріали IV наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф., д. мед. н. Вікторова О. П., м. Київ, 11-12 жовт. 2016 р. – К. : ДП «Держ. Експерт. Центр МОЗ». – С. 33-34.

Супрун Е. В. Аналіз змін лабораторних показників організму на тлі прийому лікарських засобів / Е. В. Супрун, В. М. Кузнєцова, О. С. Супрун // Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування : матеріали IV наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф., д. мед. н. Вікторова О. П., м. Київ, 11-12 жовт. 2016 р. – К. : ДП «Держ. Експерт. Центр МОЗ». – С. 18-19.

Супрун Е. В. Аналітичний етап діагностики лікарської хвороби / Е. В. Супрун, М. В. Халавка, В. І. Гриценко // Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування : матеріали IV наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф., д. мед. н. Вікторова О. П., м. Київ, 11-12 жовт. 2016 р. – К. : ДП «Держ. Експерт. Центр МОЗ». – С. 19-20.

Супрун Е. В. Перспективи застосування цитокінових препаратів в комплексному лікуванні цукрового діабету / Е. В. Супрун // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 бер. 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 298.

Супрун Э. В. Динамика параметров эндотелиальной дисфункции при экспериментальном ишемическом инсульте у крыс на фоне коррекции Ронколейкином / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко, А. Ф. Пиминов // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вересня 2016 р. : у 2 т. Т. 2. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 108.

Супрун Э. В. Коррекция Ронколейкином дисфункции митохондрий в условиях экспериментального геморрагического инсульта / Э. В. Супрун, Байрамов Ровшан Аскерали оглы // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 бер. 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 300.

Супрун Э. В. Эффективность интраназальных глюкокортикостероидов в терапии аллергического ринита / Э. В. Супрун // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 299.

Тестовий контроль як засіб діагностики освітньо-професійної підготовки спеціалістів фармації та медицини на післядипломному етапі / Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко, Т. Д. Губченко, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 359.

Цубанова Н. А. Фітопрепарат нормотенсис в терапии єндометриоза / Н. А. Цубанова, А. В. Барская, Є. С. Цубанова // Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 4 листоп. 2016 р. – Х. : Вид-во ТОВ «Дім реклами», 2016. – С. 235.

Шевченко В. О. Сучасні аспекти створення рідких лікарських засобів у полімерному пакуванні / B. О. Шевченко, С. М. Ролік, С. О. Повєткін // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 95-96.

Шульга Л. І. До питання обґрунтування концентрації екстрагенту при одержанні фітозасобу на основі SANGUISORBAE L. / Л. І. Шульга, К. С. Присіч // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 10-11 листопада 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 168.

Шульга Л. І. Інтеграція гомеопатичного методу лікування в післядипломну освіту спеціалістів охорони здоров’я / Л. І. Шульга, В. А. Якущенко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 360-361.

Шульга Л. И. Хронофармакологические методы. Применяемы для оптимизации гормональной терапии / Л. И. Шульга, Н. А. Цубанова, Е. В. Немченко // Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Харків, 4 листоп. 2016 р. – Х. : Вид-во ТОВ «Дім реклами», 2016. – С. 247.

Экопатологии человека в аспекте фармацевтического загрязнения / Л. Ф. Просяник, Н. А. Цубанова,  А. Ф. Пиминов, Л. В. Евсеева // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 24-25 бер. 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. –  С. 257.

Клинико-иммунологические особенности эшерихиоза у детей, инфицированных Н. Pylori / С. В. Кузнецов, С. О. Ткаченко, В. М. Кузнецова и др. // Втілення ідей М. М. Соловйова зі збереження популяційного здоров’я нації : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 130-річчю з дня народження проф. М. М. Соловйова, засновника та першого завідувача кафедри епідеміології ХНМУ, м. Харків, 17 травня 2016 р. – Х., 2016. – С. 47-48.

Оптимизация терапии гриппа и ОРВИ у детей / С. В. Кузнецов, В. М. Кузнецова, М. С. Зимина и др. / Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 280-281.

За 2015 р.

Тези у закордонних виданнях

1.Грибова М.А. Поиск маркера для определения бактериальных эндотоксинов в инфузионных рас творах / М.А. Грибова, П.В. Нартов. В.А. Якущенко // Наука и медицина: современный взгляд молодежи, посвященной 85-летию КАЗНМУ имени С.Д. Асфендиярова: сборник тезисов II Международной науч.-практ. конф. студентов и молодых учених, г. Алматы, 23-24 апреля 2015. – С. 121-122.

2. Стрептококковая инфекция в роли этиологического фактора лихорадок неясного генеза у детей / Акинина М.Н., Нлоева З.В., Кузнецова В.М. и др. // Материалы VII Ежегодного Всероссийского Конгресса по инфекционным болезням с международным участием, г. Москва, 30 марта-1 апреля 2015 г. – Инфекционные болезни. –  Т.3 (прил. №1) – С. 13-14.

3. Супрун Э.В. Изучение эндотелиотропного эффекта ронколейкина при экспериментальном ишемическом инсульте / Э.В. Супрун, С.В. Терещенко, А.Ф. Пиминов // Человек и лекарство : материалы XXI российского национального конгресса, г. Москва, 6-10 апреля 2015 г. – С. 265-266.

4. Терещенко С.В. особенности эффективности цитокиновой терапии при экспериментальном сахарном диабете/ С.В. Терещенко, Э. В. Супрун // Материалы XI Всероссийской Бурденковской студенческой научной конференции, г. Воронеж, 24-25 апреля 2015 г. – Воронеж: ВГМА им. Н.Н. Бурденко, 2015. – С.115-116.

5. Features in afterischemic activity of IL-1RA in experimental diabetes mellitus щурів / E.V. Suprun, I.F. Belenichev, A.F. Piminov et al // V international symposium «Interactions of the nervous and immune systems in health and disease», Saint Petersburg, Russia, 23-26 June 2015. – Saint Petersburg : Institute for Experimental Medicine, 2015. – P. 61.

6. Нартов П.В. Создание нового теста для диагностики бактериальных эндотоксинов в биологических жидкостях / В.П. Нартов, Грибова М.А., Якущенко В.А. // Современная медицина: традиции и инновации: мат. VI конференции молодых ученых с международным участием, г. Москва, 22-23 апреля  2015 г. – С. 10-12.

7. Безценная Т. С. Методологические подходы к разработке технологии нового препарата в виде сбора и их реализация / Т. С. Безценная, Л. И. Шульга, А. Ф. Пиминов // Актуальные вопросы современной медицины : взгляд молодого специалиста : материалы Всерос. науч. конф. студентов и молодых специалистов, г. Рязань, 16 сентября 2015 г. – Рязань : РИО РязГМУ, 2015. – С. 166.

Тези у вітчизняних виданнях

1. Bacterial toxin detection by use of bombyx mori haemolymph / D.O. Olinyk, P.V. Nartov, V.A. Yakushenko, O.F. Piminov // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, м. Харків, 23 квіт. 2015 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015.  – С. 63.

2. Mahmoud Hassan Comparative characteristics of quantification methjds for pyrazinamide in tablets using spectrophotometry / Hassan  Mahmoud, G.O. Burian, K.O. Burian // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, м. Харків, 23 квіт. 2015 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 136. 

3. Phytotherapy elderly patients / K.O. Burian, O.F. Piminov, L.I. Shulga, G.I. Kvitchata // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, м. Харків, 23 квіт. 2015 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 63.Завантажити

4. Piminov O.F. Microbial biofilms in activity of a human body: facts, possibilities, prospects / O.F. Piminov, L.I. Shulga, G.A. Kitchata // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 12–13 листоп. 2015 р. – Х., 2015. – С.16-17.

5. Prisich K.S. Oral antidiabetic drugs / K.S. Prisich, D.S. Zhurenko, N.A. Tsubanova // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, м. Харків, 23 квіт. 2015 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 352. 

6. The development of the composition and technology of the new plant parodontoprotector / T.S. Beztsennaya, A.F. Piminov, L.I. Shulga, S.N. Rolik // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, м. Харків, 23 квіт. 2015 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 175–176.

7. Thick extract of Ambrosia artemisiifolia – new substance for creation of medicines / K.A. Сhihladze, L.M. Goryacha, L.I. Shulga, I.O. Zhuravel // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, м. Харків, 23 квіт. 2015 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 64.

8. To the implementation of distance learning / S.I. Trutayev, A.F. Piminov, L.I. Shulga et al. // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, м. Харків, 23 квіт. 2015 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 543.

9. Tsubanova N.A. Benfotiamine is promising for the integrated treatment of diabetes mellitus / N.A. Tsubanova, O.G . Berdnik // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, м. Харків, 23 квіт. 2015 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – Р. 284.

10. Zhurenko D. S. Hepatoprotective effect on spirocyclyc oxindolic derivate in the conditions of acute liver’s ischemia / D. S. Zhurenko, O. V. Lukienko, N. A. Tsubanova // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, м. Харків, 23 квіт. 2015 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 352.

11. Бурьян Е.А. Внедрение фармакогенетики в клиническую практику / Бурьян Е.А., Цубанова Н.А., Цубанова Э.С. // Світова медицина : сучасні тенденції та фактори розвитку : зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 30-31 січня 2015 р. – Львів : ГО «Львівська медична спільнота», 2015. –  С. 94-95.

12. Влияние Ронколейкина на развитие эндотелиальной дисфункции при экспериментальном ишемическом инсульте у крыс / С.В. Терещенко, Э.В. Супрун, А.Ф. Пиминов, Т.В. Кожухова // Актуальні питання сучасної медицини: матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених, м.Харків, 16-17 квітня 2015 р. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 158.

13. Динамика показателей тиол-дисульфидной системы в тканях головного мозга крыс с экспериментальным сахарным диабетом / Э. В. Супрун, С.В. Терещенко, А. Ф. Пиминов, Т.Д. Губченко // Проблеми та стан розвитку медичної науки та практики в Україні : Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 12-13 червня 2015 р. – Дніпропетровськ : Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2015. – С. 30-36.

14. Дослідження місцеводразнювальної дії стоматологічної настойки «Касдент» на слизову оболонку порожнини рота та ділянку губ у щурів / І.В. Стефанів, С.А. Гращенкова, Л.В. Яковлєва, Л.І. Шульга // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 12–13 листоп. 2015 р. – Х., 2015. – С. 230.

15. Лукієнко О.В. Належна практика зберігання в системі забезпечення якості лікарських засобів / О.В. Лукієенко, Л.І. Шульга // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 12–13 листоп. 2015 р. – Х., 2015. –  С.169-170.

16. Нанотехнологии в лечении, диагностике и мониторинге эндокринной патологии / А.Ф. Пиминов, А.И. Квитчатая, В.А. Якущенко и др. // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Чотирнадцяті Данилевські читання) : матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 2-3 берез. 2015 р. – Х., 2015. – С. 136–137.

17. Нанотехнологии как инструмент доставки лекарств /А.Ф. Пиминов, Л.И. Шульга, В.А. Якущенко та ін. // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 12–13 листоп. 2015 р. – Х., 2015. –  С. 264-365. 

18. Нартов П.В. Деякі аспекти сучасного медичного менеджменту / П. В. Нартов, В.А. Якущенко, К.О. Бур’ян // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет –конференції, м. Харків, 26-27 берез. 2015 р. – Х., 2015. – С. 12-13.Завантажити

19. Присіч К.С. Актуальність одержання рідкого екстракту родовика / К.С. Присіч, Л.І. Шульга // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 12–13 листоп. 2015 р. – Х., 2015. –  С. 201.

20. Стандартизація збору «Дента-Фіт» з використанням уніфікованої спектрофотометричної методики / Л. А. Ковпак, С. М. Губарь, І. В. Русак, Т. С. Безценна // Управління якістю в фармації : мат. ІХ наук.-практ. конференції, м. Харків, 22 травня 2015 р. – Х. : НФаУ, 2015 . – С. 62.

21. Супрун Э. В. Цитокиновая коррекция активности тиол-дисульфидной системы в тканях головного мозга крыс с экспериментальным сахарным диабетом / Э. В. Супрун, С.В. Терещенко, А. Ф. Пиминов // Актуальні питання розвитку медичних наук в XXI ст. : Матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 29-30 травня 2015 р. – Львів : ГО «Львівська медична спільнота», 2015. – С. 130-133.

22. Технологічні аспекти отримання сухої фракції гусені тутового шовкопряду / В.А. Якущенко, П.В. Нартов, О.Ф. Пімінов, Т.Д. Губченко // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 12–13 листоп. 2015 р. – Х., 2015. –  С. 282-283.

23. Трутаєв С.І. Перспективність створення нових капсульованих препаратів на основі рослинної сировини / С.І. Трутаєв // Новітні тенденції в медицині та фармації: матер. ІІ Міжнар. медико-фарм. конгресу студентів і молодих вчених, м. Чернівці «Хист», 8–10 квітня 2015 р. – Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених. – 2015. – вип.17. – С. 387.

24. Цубанова Н.А. Аналіз гепатопротекторної дії  нового структурного аналогу мелатоніну / Н.А. Цубанова, Д.С. Журенко, Д. В. Упир // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 12–13 листоп. 2015 р. – Х., 2015. –  С. 255-256.

25. Цубанова Н.А. Вивчення антиоксидантної дії нового структурного аналога мелатоніну за умов гострого токсичного гепатиту / Н.А. Цубанова, Д.С. Журенко // Хронічні неінфекційні захворювання: заходи профілактики і боротьби з ускладненнями: матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 5 листопада 2015 р. – Х., 2015.  – С. 285.

26. Цубанова Н.А. Перспективные направления создания комплексного лекарственного средства в терапии  сахарного диабета второго типа / Н.А. Цубанова, К.Н. Тараев, С.Н. Губарь // Хронічні неінфекційні захворювання: заходи профілактики і боротьби з ускладненнями: матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 5 листопада 2015 р. – Х., 2015.  –  С.307.

27. Чіхладзе К. А. Маркетингові дослідження оромукозних ліків як пошуковий аспект до нової фармацевтичної розробки / К. А. Чіхладзе, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет – конф., м. Харків, 26-27 берез. 2015 р. – Х., 2015. – С. 314.

28. Шевченко В.А. Создание парентеральных лекарственных препаратов с применением технологии BFS в соответствии с правилами GMP // В.А. Шевченко, В.С. Бондарь, С.А. Поветкин // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 12–13 листоп. 2015 р. – Х., 2015. –  С. 387.

29. Шульга Л. І. Аналіз патентної інформації в галузі створення фітопрепаратів для стоматології / Л. І. Шульга, К. А. Чіхладзе, С. В. Плис // Світова медицина : сучасні тенденції та фактори розвитку : збірник тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 30-31 січня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 90–91.

30. Якущенко В. А. Вивчення стерильності рідкої субстанції гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата // Медична наука та практика XXI століття: зб. тез наукових робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6-7 лютого 2015 р.  – С.137-138.

31. Якущенко В.А. Вивчення властивостей порошку гусені тутового шовкопряду після зберігання протягом року / В.А. Якущенко, О.Ф. Пімінов, Т.Д. Губченко // Світова медицина : сучасні тенденції та фактори розвитку : зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 30-31 січня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 128.

32. Перебіг інфекційного мононуклеозу в дітей на сучасному етапі / Т.Г. Вовк, А.М. Татаркіна, В.М. Кузнєцова та ін. // Інфекційні хвороби: поступи і проблеми в діагностиці, терапії та профілактиці: матер. ІХ з’їзду інфекціоністів України, м. Тернопіль, 7-9 жовтня 2015 р. – Тернопіль : ТДМУ, Укрмедкнига, 2015. – С. 147-148. 

За 2014 р.

1. Burian K. O. Biosimilars on Pharmaceutical Market of Ukraine. Reality and Perspectives / K. O. Burian, G. O. Burian, O. F. Piminov // Техно-логічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 7‒8 листоп. 2014 р. – Х., 2014. – С. 4.

2. Methodological substantiation of applied problems of nanotechnology in pharmacy / O.F. Piminov, L.I. Shulga, V.A. Yakushenko at al. // Техноло-гічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 7‒8 листоп. 2014 р. – Х., 2014. – С. 5.

3. Peculiarities of clinical Pharmacology Teaching At Post-Graduate Level for Clinical Pharmacists in Ukraine / G. Zaychenko, I. Zupanets, A. Pimi-nov, S. Ogar // IUPHAR‒Educational Section Satellite Meeting : abstracts, Cape Town, 12‒13 July 2014. ‒ Cape Town, 2014. ‒ P. 28.

4. Prisich K. S. The modern aspects of neuroprotection / K. S. Prisich, D. S. Zhurenko, N. A. Tsubanova // Actual questions of development of new drugs : abstracts of XX International scientific and practical conference of young scientists and student, Kharkiv, 22-23 apr. 2014. – Kh. : Publishing Office, 2014. – Р. 211.

5. Searching of the directions of development of the dental medicines market / E. A. Chikhladze, O. F. Piminov, L. I. Shulga, S. M. Rolik // Modern achievements of pharmaceutical technology and biotechnology : Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : матеріали IV наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16‒17 жовт. 2014 р. ‒ Х. : НФаУ, 2014. ‒ С. 6.Завантажити

6. Shulga L.I. Modern aspects of the pharmacotherapy of periodontal diseases / L.I. Shulga, E.A. Chikhladze // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 7‒8 листоп. 2014 р. – Х., 2014. – С. 6.Завантажити

7. The basis of the formulation of a water extract from the herbal collection «Denta-Phyt» / T. S. Beztsennaya, O. F. Piminov, L. I. Shulga, S. O. Povetkin // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : матеріали IV наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16‒17 жовт. 2014 р. ‒ Х. : НФаУ, 2014. ‒ С. 3‒4.Завантажити

8. Zhurenko D. S. Study of antioxidant activity of a new structural melatonin analogue on the background of acute hepatic ischemia / D. S. Zhurenko, N. A. Tsubanova // Actual questions of development of new drugs : abstracts of XX International scientific and practical conference of young scientists and student, Kharkiv, 22-23 apr. 2014. – Kh. : Publishing Office, 2014. – Р. 151‒152.Завантажити

9. Безценна Т. С. Вивчення технології одержання водної витяжки зі збору «Дента-Фіт» у фільтр-пакетах / Т. С. Безценна // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 7‒8 листоп. 2014 р. – Х., 2014. – С. 23.Завантажити

10. Визначення перспективної лікарської рослинної сировини ‒ етап створення зборів для стоматології / Л. І. Шульга, Т. Д. Губченко, С. В. Плис, О. Ф. Пімінов // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : матеріали IV наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16‒17 жовт. 2014 р. ‒ Х. : НФаУ, 2014. ‒ С. 329.Завантажити

11. Влияние рецепторного антагониста интерлейкина 1 на показатели тиол-дисульфидной системы, окислительной модификации белков и энергетического метаболизма в тканях головного мозга крыс в условиях моделирования сахарного диабета и церебральной ишемии / Э. В. Супрун, И. Ф. Беленичев, А. Ф. Пиминов, А. С. Супрун // Цитокины и воспаление. ‒ 2014. ‒ Т. 13, № 1 : Современные проблемы иммунофармакологии, биотехнологии и цитокиновой регуляции : материалы юбилейной науч.-практ. конф., посвященной 40-летию ФГУП «Гос. НИИ ОЧБ» ФМБА России, Санкт-Петербург, 25–27 июня 2014 г. ‒ С. 5‒10.

12. Влияние ронколейкина на тиол-дисульфидное равновесие в условиях экспериментального сахарного диабета у крыс / Э. В. Супрун, Н. А. Бут, А. Ф. Пиминов, С. Н. Ролик // Человек и лекарство : матеріали ХХІ российского национального конгресса, г. Москва, 7-11 апр. 2014 г. – М., 2014. – С. 334.

13. Журенко Д. С. Изучение психотропных свойств спироциклического производного оксиндола / Д. С. Журенко, Н. А. Цубанова // Фармацевтический кластер как интеграция науки, образования и производства : материалы 4-ой науч.-практ. конф., г. Белгород, 9‒16 апр. 2014 г. ‒ Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. ‒ С. 32‒34.

14. Квітчата Г. І. До питання місцевої терапії хронічної венозної недостатності / Г. І. Квітчата, О. В. Лукієнко, В. О. Шевченко // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 7‒8 листоп. 2014 р. – Х., 2014. – С. 85.Завантажити

15. Кожухова Т. В. Содержание психологической подготовленности врача / Т. В. Кожухова // Ліки ‒ людині : матеріали XXXI Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 22 трав. 2014 р. ‒ Х. : НФаУ, 2014. ‒ С. 60.

16. Особенности митопротективного эффекта рецепторного антагониста интерлейкина-1 при экспериментальном геморрагическом инсульте / Э. В. Супрун, Л. А. Громов, И. Ф. Беленичев и др. // Цитокины и воспаление. ‒ 2014. ‒ Т. 13, № 1 : Современные проблемы иммунофармакологии, биотехнологии и цитокиновой регуляции : материалы юбилейной науч.-практ. конф., посвященной 40-летию ФГУП «Гос. НИИ ОЧБ» ФМБА России, Санкт-Петербург, 25–27 июня 2014 г. – С. 125‒126.

17. Особливості викладання медико-біологічних дисциплін для спеціалістів фармації / О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, Т. Д. Губченко // Ліки ‒ людині : матеріали XXXI Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 22 трав. 2014 р. ‒ Х. : НФаУ, 2014. ‒ С. 115.Завантажити

18. Пиминов А. Ф. К вопросу разработки лечебно-профилактических средств для ротовой полости / А. Ф. Пиминов, О. Г. Бердник // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали I Міжнар. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 20-21 берез. 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 137.Завантажити

19. Современные аспекты создания препаратов для комплексного лечения воспалительных и инфекционных поражений полости рта / Г. І. Квітчата, С. М. Ролік, Л. І. Шульга та ін. // Ліки ‒ людині : матеріали XXXI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 22 трав. 2014 р. ‒ Х. : НФаУ, 2014. ‒ С. 51.

20. Софора японська ‒ перспективне джерело для створення нових препаратів / Л. І. Шульга, С. М. Ролік, Т. С. Безценна, О. Ф. Пімінов // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали I Міжнар. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 20-21 берез. 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 176–177.

21. Супрун Э. В. Изучение эффективности цитокиновой терапии при экспериментальном сахарном диабете / Э. В. Супрун, А. Ф. Пиминов, С. В. Терещенко // Медична наука та практика : актуальні питання взаємодії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 5–6 верес. 2014 р. – К. : «Київський медичний науковий центр», 2014. – С. 27‒30.

22. Супрун Э. В. Экспериментальное изучение терапевтической активности Ронколейкина / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко // Сучасна медицина : актуальні проблеми, шляхи вирішення та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 29–30 серп. 2014 р. – Одеса : ГО «Південна фундація медицини», 2014. – С. 99‒102.

23. Супрун Э. В. Динамика показателей системы глутатиона, окислительной модификации белков и энергетического метаболизма у крыс с экспериментальной гипергликемией при действии рецепторного антагониста интерлейкина-1 / Э. В. Супрун, И. Ф. Беленичев, А. С. Супрун // Матеріали VI Конгресу Українського товариства нейронаук, м. Київ, 4‒8 червня 2014 р. – К. : USN, 2014. – С. 108.

24. Супрун Э. В. Эффективность цитокиновых препаратов при экспериментальном сахарном диабете / Э. В. Супрун, Н. А. Бут, А. С. Супрун // Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у XXI ст. : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 24‒25 січ. 2014 р. – Одеса : ГО «Південна фундація медицини», 2014. – С. 135‒138.

25. Технологічні аспекти отримання рідкої субстанції гусені тутового шовкопряду / О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко, К. О. Бур’ян, С. І. Трутаєв // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : матеріали IV наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16‒17 жовт. 2014. ‒ Х. : НФаУ, 2014. ‒ С. 231.

26. Технологічні властивості порошку гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, А. Ф. Пиминов, Л. Л. Давтян, П. В. Нартов // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 7‒8 листоп. 2014 р. – Х., 2014. – С. 197.Завантажити

27. Тутовий шовкопряд як потенційна сировина у створенні урологічних лікарських препаратів і дієтичних добавок / О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга // Фармакологія, фізіологія і патологія нирок, сечовивідних шляхів та водно-сольового обміну : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю та школою молодих вчених, м. Харків, 1‒3 жовт. 2014 р. ‒ Х. : НФаУ, 2014. ‒ С. 89‒90.Завантажити

28. Цитокиновая модуляция активности тиол-дисульфидной системы в условиях экспериментального сахарного диабета / Э. В. Супрун, И. Ф. Беленичев, Н. А. Бут, А. С. Супрун // Роль та місце медицини у забезпеченні здоров’я людини у сучасному суспільстві : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 31 січня–01 лютого 2014 р. – Львів : ГО «Львівська медична спільнота», 2014. – С. 130‒133.

29. Цитокиновая модуляция активности тиол-дисульфидной системы при сахарном диабете / Э. В. Супрун, И. Ф. Беленичев, А. Ф. Пиминов, А. С. Супрун // Человек и лекарство : материалы XXI Российского национального конгресса, г. Москва, 7–11 апр. 2014 г. – М. : ОАО «Щербинская типография», 2014. – С. 333‒334.

30. Цубанова Н. А. Антиоксидантная активность спироциклического производного оксиндола на фоне острой ишемии печени / Н. А. Цубанова, Д. С. Журенко, Э. С. Цубанова // Человек и лекарство : материалы ХХІ российского национального конгресса, г. Москва, 7-11 апр. 2014 г. – М., 2014. – С. 350.

31. Цубанова Н. А. Изучение кардиопротекторной активности нового структурного аналога мелатонина на фоне острой коронарной окклюзии / Н. А. Цубанова // Инновации в здоровье нации : материалы II Всероссийской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Санкт-Петербург, 17 нояб. 2014 г. – СПб. : Изд-во СПХФА, 2014. – С. 245‒250.

32. Цубанова Н. А. Ренальні ефекти нового структурного аналогу мелатоніну з ряду спіроциклічних похідних оксиндолу / Н. А. Цубанова, С. Ю. Штриголь // Фармакологія, фізіологія і патологія нирок, сечовивідних шляхів та водно-сольового обміну : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю та школою молодих вчених, м. Харків, 1‒3 жовт. 2014 р. ‒ Х. : НФаУ, 2014. ‒ С. 108‒110.Завантажити

33. Якісна ідентифікація біологічно активних речовин у рідких фітопрепаратах / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, С. І. Трутаєв, Т. Д. Губченко // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали I Міжнародної науково-практичної internet-конференції, м. Харків, 20-21 берез. 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 249.

34. Якущенко В. А. Тутовий шовкопряд як перспективна сировина для створення дієтичних добавок та лікарських профілактичних засобів / В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, П. В. Нартов // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали I Міжнародної науково-практичної internet-конференції, м. Харків, 20-21 берез. 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 267.Завантажити

35. Якущенко В. А. Технологічні аспекти отримання порошку гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, П. В. Нартов // Ліки ‒ людині : матеріали XXXI Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 22 трав. 2014 р. ‒ Х. : НФаУ, 2014. ‒ С. 152.Завантажити